အသင္းသားမ်ားအတြက္ Member Access Center ကို MCPA မွ စတင္ စမ္းသပ္ ဖြင့္လွစ္ထားျပီျဖစ္ပါသည္။

အသင္း၀င္မ်ား တနဂၤေႏြမွလြဲ၍ ေန႔စဥ္ နံနက္ ၉နာရီမွာ ညေန ၄နာရီခြဲအထိ လာေရာက္အသံုးျပဳႏိုင္ၾကပါျပီ။
၁) ေနာက္ဆံုးေပၚ IT related စာအုပ္မ်ား ရွိပါသည္။ စာအုပ္အသစ္မ်ားကိုလည္း စဥ္ဆက္မျပတ္ ဆက္လက္ ျဖည့္တင္းေပးေနမည္ ျဖစ္ပါ... Read more
Category: