ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း ICT- Laboratory “WLAN CPE Configuration” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ လက္ေတြ႕စမ္းသပ္ျပဳလုပ္မည္

Title: 
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း ICT- Laboratory “WLAN CPE Configuration” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ လက္ေတြ႕စမ္းသပ္ျပဳလုပ္မည္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္းသည္ အသင္းသားမ်ား၏ ICT ပညာရပ္ဆုိင္ရာ လက္ေတြ႕ေလ့လာ မႈမ်ားအား အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ လစဥ္ LAB Schedule မ်ားေရးဆြဲ၍ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး ကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း အလုပ္အမႈေဆာင္ ျဖစ္ေသာ ဦးေဇာ္ဝင္းထြန္း မွ မတ္လ (၃၁) ရက္တြင္ ေန႕လည္ (၁း၀၀ မွ ၃း၀၀) အထိ တစ္ႀကိမ္၊ (၃း၀၀ မွ ၅း၀၀) အထိ တစ္ႀကိမ္၊ ႏွစ္ႀကိမ္ခြဲ၍ “WLAN CPE Configuration” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ လက္ေတြ႕သ႐ုပ္ျပ သြားမည္ျဖစ္သည္။ Wireless Networking အသံုးခ်နည္းပညာတစ္ခုျဖစ္ေသာ CPE Configuration ျပဳလုပ္ပံုနည္းလမ္းမ်ားကို လက္ေတြ႕စမ္းသပ္ ျပဳလုပ္ၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္းဝင္မ်ား၊ MCPA စာေမးပြဲေအာင္ျမင္ထားသူမ်ား၊ Network ပိုင္းဆိုင္ရာ ေလ့လာေနသူမ်ား ႏွင့္ စိတ္ပါဝင္စားသူမည္သူမဆို တက္ေရာက္ေလ့လာႏိုင္ၿပီး မတ္လ (၃၀) ရက္ ညေန (၃း၀၀) နာရီ ေနာက္ဆံုးထား၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္သည္။ လက္ေတြ႕စမ္းသပ္သူ (၂၄) ဦး လက္ခံမည္ျဖစ္ၿပီး အေသးစိတ္သိရွိလုိပါက ျမန္မာအင္ဖိုတက္ခ္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း႐ံုးခန္း၊ အေဆာင္(၄)၊ အခန္း(၄)၊ ဖုန္း-၆၅၂၂၇၆၊ ၇၃၀၈၈၃၀၀ သို႕ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏိုင္သည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း ICT-Laboratory “Cisco-Switch Port Configuration” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ လက္ေတြ႕စမ္းသပ္ျပဳလုပ္မည္

Title: 
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း ICT-Laboratory “Cisco-Switch Port Configuration” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ လက္ေတြ႕စမ္းသပ္ျပဳလုပ္မည္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း(YRCPA) သည္ အသင္းသားမ်ား၏ ICT ပညာရပ္ဆုိင္ရာ လက္ေတြ႕ေလ့လာမႈ မ်ားအား အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ လစဥ္ LAB Schedule မ်ားေရးဆြဲ၍ လက္ေတြ႕ လုပ္ေဆာင္ မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး ကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း အလုပ္အမႈေဆာင္ ျဖစ္ေသာ ဦးေအာင္ေဇာ္ျမင့္ မွ မတ္လ (၂၄) ရက္တြင္ ေန႕လည္ (၁း၀၀ မွ ၃း၀၀) အထိ တစ္ႀကိမ္၊ (၃း၀၀ မွ ၅း၀၀) အထိ တစ္ႀကိမ္၊ ႏွစ္ႀကိမ္ခြဲ၍ “Cisco-Switch Port Configuration” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ လက္ေတြ႕သ႐ုပ္ျပ သြားမည္ျဖစ္သည္။ Cisco Switch မ်ား၏ Interface တစ္ခုစီအား လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္အညီ Configuration ျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးေက်းဇူး စသည့္မ်ားအား လက္ေတြ႕စမ္းသပ္ ျပဳလုပ္ၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္းဝင္မ်ား၊ MCPA စာေမးပြဲေအာင္ျမင္ထားသူမ်ား၊ Network ပိုင္းဆိုင္ရာ ေလ့လာေနသူမ်ား ႏွင့္ စိတ္ပါဝင္စားသူမည္သူမဆို တက္ေရာက္ေလ့လာႏိုင္ၿပီး မတ္လ (၂၃) ရက္ ညေန (၃း၀၀) နာရီ ေနာက္ဆံုးထား၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္သည္။ လက္ေတြ႕စမ္းသပ္သူ (၂၄) ဦး လက္ခံမည္ျဖစ္ၿပီး အေသးစိတ္သိရွိလုိပါက ျမန္မာအင္ဖိုတက္ခ္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း႐ံုးခန္း၊ အေဆာင္(၄)၊ အခန္း(၄)၊ ဖုန္း-၆၅၂၂၇၆၊ ၇၃၀၈၈၃၀၀ သို႕ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏိုင္သည္။

MCPA ICT- LAB တြင္ ေန႔စဥ္ လက္ေတြ႔စမ္းသပ္မႈျပဳလုပ္ႏိုင္

Title: 
MCPA ICT- LAB တြင္ ေန႔စဥ္ လက္ေတြ႔စမ္းသပ္မႈျပဳလုပ္ႏိုင္

MCPA အသင္းသားမ်ား၏ ICT ပညာဆိုင္ရာ လက္ေတြ႔ေလ့လာမႈမ်ားအား အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ရန္၊ ICT ဆိုင္ရာ Research & Development လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစရန္ ႏွင့္ MCPA R & D Center တည္ေထာင္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပထမအဆင့္အျဖစ္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ဟူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ICT LAB ကို ျမန္မာအင္ဖိုတက္(ခ္)၊ အေဆာင္(၁) တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားရွိပါသည္။

အဆိုပါ ICT-LAB တြင္ ေန႔လယ္ ၁ နာရီမွ ၅ နာရီအထိ သတ္မွတ္ထားေသာ ေခါင္းစဥ္မ်ားကို အသင္းသား တစ္ဦးလွ်င္ ၂၀၀၀ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ ၂ နာရီၾကာ လက္ေတြ႕လာေရာက္ စမ္းသပ္အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၂၀) ရက္မွ စတင္ၿပီး မိမိအသံုးျပဳလုိသည့္ ေခါင္းစဥ္ကို တစ္ရက္ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကား၍ လက္ေတြ႕ စမ္းသပ္မႈျပဳလုပ္ႏိုင္ပါေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာ ပညာရွင္အသင္းဝင္မ်ား သိရွိေစရန္ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားအပ္ပါသည္။

ICT-Laboratory “ Wireless Hotspot Configuration”ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ လက္ေတြ႕စမ္းသပ္ျပဳလုပ္မည္

Title: 
ICT-Laboratory “ Wireless Hotspot Configuration”ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ လက္ေတြ႕စမ္းသပ္ျပဳလုပ္မည္

ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း (MCPA) သည္ အသင္းသားမ်ား၏ ICT ပညာရပ္ဆိုင္ရာ လက္ေတြ႕ေလ့လာမႈမ်ားအား အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ လစဥ္ LAB Schedule မ်ားေရးဆြဲ၍ လက္ေတြ႕ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း အလုပ္အမႈေဆာင္ ျဖစ္ေသာ ဦးေဇာ္ဝင္းထြန္း မွ ႏိုဝင္ဘာလ (၆) ရက္တြင္ ေန႕လည္ ၁းဝဝ နာရီမွ ၅းဝဝ နာရီအထိ “Wireless Hotspot Configuration” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ လက္ေတြ႕သရုပ္ျပ သြားမည္ျဖစ္သည္။

Wireless နည္းပညာကို တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ႏွင့္ Wireless Hotspot မ်ားဖန္တီးႏိုင္ရန္ Wireless Hotspot တည္ေဆာက္ပံုမ်ားကို လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ရွင္းလင္းျပသေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္းဝင္မ်ား၊ MCPA စာေမးပြဲေအာင္ျမင္ထားသူမ်ား ႏွင့္ Network အေျခခံတတ္ ေျမာက္ထားသူမ်ား ႏိုဝင္ဘာလ (၅) ရက္ေန႔ ညေန (၃းဝဝ) နာရီေနာက္ဆံုးထား၍ စာရင္း ေပးသြင္းႏိုင္သည္။ လက္ေတြ႕စမ္းသပ္သူ (၂၄) ဦး လက္ခံမည္ျဖစ္ၿပီး အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ျမန္မာအင္ဖုိတက္ခ္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာ ပညာရွင္အသင္း႐ံုးခန္း၊ အေဆာင္ (၄)၊ အခန္း(၄)၊ ဖုန္း-၆၅၂၂၇၆၊ ၀၉- ၇၃၀၈၈၃၀၀ သို႔ ဆက္သြယ္ စံုစမ္းႏိုင္သည္။

ICT-Laboratory “ Internetworking and Routing on Microsoft Windows Platform ” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ လက္ေတြ႕စမ္းသပ္ျပဳလုပ္မည္

Title: 
ICT-Laboratory “ Internetworking and Routing on Microsoft Windows Platform ” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ လက္ေတြ႕စမ္းသပ္ျပဳလုပ္မည္

ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း (MCPA) သည္ အသင္းသားမ်ား၏ ICT ပညာရပ္ဆိုင္ရာ လက္ေတြ႕ေလ့လာမႈမ်ားအား အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ လစဥ္ LAB Schedule မ်ားေရးဆြဲ၍ လက္ေတြ႕ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း အလုပ္အမႈေဆာင္ ျဖစ္ေသာ ဦးေအာင္ေဇာ္ျမင့္ မွ ေအာက္တိုဘာလ (၂၃) ရက္တြင္ ေန႕လည္ ၁းဝဝ နာရီမွ ၅းဝဝ နာရီအထိ “Internetworking and Routing on Microsoft Windows Platform” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ လက္ေတြ႕သရုပ္ျပ သြားမည္ျဖစ္သည္။

သတင္းအခ်က္အလက္ ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ယက္မ်ား တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု အျပန္အလွန္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းမ်ား (Internetworking) ႏွင့္ ပိုမိုထိေရာက္မႈရွိေစရန္ Routing ျပဳလုပ္ပံုမ်ားကုိ Microsoft Windows Platform ေပၚမွ ျပဳလုပ္ထိန္းသိမ္းပံုမ်ားကုိ လက္ေတြ႕သရုပ္ျပ ရွင္းလင္းသင္ၾကား ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ မတူညီကြဲျပားေသာ ကြန္ယက္စနစ္ မ်ားခ်ိတ္ဆက္ရာတြင္ မျဖစ္မေနအသံုးျပဳၾကေသာ Router မ်ားကဲ့သုိ႕ပင္ Microsoft Windows Platform ေပၚမွေန၍ Routing Function နည္းပညာမ်ားကုိ အဓိကထား ရွင္းလင္းေလ့က်င့္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္းဝင္မ်ား၊ MCPA စာေမးပြဲေအာင္ျမင္ထားသူမ်ား ႏွင့္ Network အေျခခံတတ္ ေျမာက္ထားသူမ်ား ေအာက္တိုဘာလ (၂၂) ရက္ေန႔ ညေန (၃းဝဝ) နာရီေနာက္ဆံုးထား၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္သည္။ လက္ေတြ႕စမ္းသပ္သူ (၂၄) ဦး လက္ခံမည္ျဖစ္ၿပီး အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ျမန္မာအင္ဖုိတက္ခ္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း႐ံုးခန္း၊ အေဆာင္ (၄)၊ အခန္း(၄)၊ ဖုန္း-၆၅၂၂၇၆၊ ၀၉- ၇၃၀၈၈၃၀၀ သို႔ ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏိုင္သည္။

“Cloud Computing and Virtualization” ေဟာေျပာပြဲက်င္းပမည္

Title: 
“Cloud Computing and Virtualization” ေဟာေျပာပြဲက်င္းပမည္

သတင္းအခ်က္အလက္ ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္ အသင္း (MCPA) မွ ႀကီးမႉး၍ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၂၇) ရက္ (စေနေန႔) ေန႔လည္ (၃း၀၀ မွ ၅း၀၀) နာရီအထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ျမန္မာအင္ဖိုတက္ခ္၊ အခန္း (၂၀၅) တြင္ Microsoft Certified Trainer အျဖစ္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ကိုင္ေနသူ ဦးေဇာ္ၿဖိဳးတင္ထြန္းမွ Cloud Computing and Virtualization ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဆြးေႏြးေဟာေျပာမည္ျဖစ္ပါသည္။

ေဟာေျပာမည့္သူ၏ ႏိုင္ငံတကာအေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို အေျခခံ၍ ယေန႔ေခတ္ လူသိအမ်ားဆံုးႏွင့္ အသံုး အတြင္က်ယ္ ဆံုးျဖစ္လာမည့္ နည္းပညာသစ္မ်ားကို တက္ေရာက္သူမ်ားအား ေဆြးေႏြးရွင္းလင္းမည္ျဖစ္ပါသည္။

အဆိုပါေဆြးေႏြးေဟာေျပာပြဲသို႕ ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္းဝင္မ်ား၊ လက္ရွိ IT ေလာကတြင္ Professional အျဖစ္ လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ား၊ Professional Developer ျဖစ္လိုသူမ်ား ႏွင့္ စိတ္ပါဝင္စားသူမည္သူမဆို (အခမဲ့) တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးႏိုင္သည္။ အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာ ပညာရွင္အသင္း႐ံုးခန္း၊ အေဆာင္(၄)၊ အခန္း(၄)၊ ဖုန္းနံပါတ္ - ၆၅၂၂၇၆ သို႕ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏိုင္သည္။

7th Myamar ICT Exhibition May-2011

Title: 
7th Myamar ICT Exhibition May-2011

Date  :  From 20-May-2011 (Friday) to 22-May-2011 (Sunday)

Time :   9:00AM to 5:00PM

Place :  TutMaDaw Exhibition Hall, U WiSara Road, Dagon Township

 

Opening

 

 

 

 

ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း မွ MCPA Certified Network Associate (NA) old questions and answer မ်ား download ရယူနိုင္

Title: 
ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း မွ MCPA Certified Network Associate (NA) old questions and answer မ်ား download ရယူနိုင္

ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း မွ အသိအမွတ္ျပဳစာေမးပြဲ MCPA Certified Network Associate (NA) old questions and answer မ်ားေလ.လာနိုင္ရန္အတြက္ အသင္း website http://mcpamyanmar.org/download မွတဆင္. download ရယူနိင္ပါသည္.

ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း ICT-Laboratory “Router Configuration” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ လက္ေတြ႕စမ္းသပ္ျပဳလုပ္မည္

Title: 
ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း ICT-Laboratory “Router Configuration” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ လက္ေတြ႕စမ္းသပ္ျပဳလုပ္မည္

ျမန္မာႏုိင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း(MCPA) သည္ အသင္းသားမ်ား၏ ICT ပညာရပ္ဆုိင္ရာ လက္ေတြ႕ေလ့လာမႈ မ်ားအား အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ လစဥ္ LAB Schedule မ်ားေရးဆြဲ၍ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးရဲေက်ာ္သိန္း၊ ဦးေအာင္ေဇာ္ ျမင့္ တို႕မွ ေမလ (၂၈) ရက္တြင္ ေန႕လည္ ၁း၀၀ နာရီ မွ ၅း၀၀ နာရီအထိ “Router Configuration” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ လက္ေတြ႕ သ႐ုပ္ျပသြားမည္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္းဝင္မ်ား၊ MCPA စာေမးပြဲေအာင္ျမင္ထားသူမ်ား ႏွင့္ စိတ္ပါဝင္စားသူမည္သူမဆို တက္ေရာက္ေလ့လာႏိုင္ၿပီး ေမလ (၂၇) ရက္ ညေန (၃း၀၀) နာရီ ေနာက္ဆံုးထား၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္သည္။ လက္ေတြ႕ စမ္းသပ္သူ (၂၄) ဦး လက္ခံမည္ျဖစ္ၿပီး အေသးစိတ္သိရွိလုိပါက ျမန္မာအင္ဖိုတက္ခ္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္ အသင္း႐ံုးခန္း၊ အေဆာင္ (၄)၊ အခန္း (၄)၊ ဖုန္း-၆၅၂၂၇၆၊ ၀၉-၇၃၀၈၈၃၀၀ သို႕ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏိုင္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာ ပညာရွင္အသင္းမွ 2011 Developer Conference (Dev Con 2011 –Yangon ) အတြက္ Logo Design ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ရန္ ဖိတ္ေခၚျခင္း

Title: 
ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာ ပညာရွင္အသင္းမွ 2011 Developer Conference (Dev Con 2011 –Yangon ) အတြက္ Logo Design ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ရန္ ဖိတ္ေခၚျခင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာ ပညာရွင္အသင္းမွ ႀကီးမွဴး၍ ပထမအႀကိမ္ Developer Conference ( Dev Con 2011 –Yangon) ကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လ (၂၀) ရက္မွ (၂၁) ရက္ေန႔အထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျမန္မာ အင္ဖိုတက္ခ္တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။

Dev Con 2011 –Yangon တြင္ အသံုးျပဳမည့္ Logo Design ကို စိတ္၀င္စားသူ မည္သူမဆုိ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ပါရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္္ပါသည္။

- မိမိတို႔၏ Logo Design မ်ားကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ သတ္မွတ္ခ်က္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ရပါမည္။
- Illustrator or Photoshop with layers preserved and PNG format, 300 DPI resolution
- မည္သူမဆို Design တစ္ခုထက္ပိုၿပီး ေပးပို႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္ပါသည္။
- Design Logo မ်ားကို (E-mail :office@mcpamyanmar.org) သို႔ ေမလ (၉) ရက္ေန႔ေနာက္ဆံုးထားၿပီး ေပပို႔ရမည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္းမွ Design လက္ခံရရွိေၾကာင္း
E-mail ျဖင့္ျပန္လည္အေၾကာင္းျပန္ပါမည္။
- အေ႐ြးခ်ယ္ခံရေသာ Logo အသံုးျပဳခြင့္ ကို ကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္းသို႔ ေပးအပ္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
- ေ႐ြးခ်ယ္ခံရေသာ Logo Designer အား ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာ ပညာရွင္ အသင္းမွ ဂုဏ္ျပဳလက္မွတ္ႏွင့္ Logo ပံုစံတူ Trophy အား မွတ္တမ္းတင္ ခ်ီးျမွင့္မည္ျဖစ္ပါသည္။
- အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိလိုပါက ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း႐ံုးခန္း အေဆာင္ (၄)၊ အခန္း (၄) ၊ ျမန္မာအင္္ဖိုတက္ခ္၊ ဖုန္း -၆၅၂၂၇၆ သို႔ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။