MCPA Excellence Award 2008

Title: 
MCPA Excellence Award 2008

MCPA Excellence Award ဆိုတာ ဘာလဲ . . . ?

ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္းက
    ၁။ ICT Industry ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အေထာက္အကူျပဳေစရန္
    ၂။ လူမႈစီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးအတြက္ ICT အသုံးခ်မႈမ်ား တိုးတက္လာေစရန္
    ၃။ ICT နည္းပညာအသစ္မ်ား ေပၚထြန္းလာေစရန္ ဟူေသာ ရည္ရြက္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွ စၿပီး တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ခ်ီးျမႇင့္သည့္ ဆုျဖစ္ပါသည္။

ဘယ္လို ေရြးခ်ယ္တာလဲ၊ ဘယ္သူေတြကေရြးခ်ယ္တာလဲ . . . ?

အဆိုျပဳလႊာမ်ားကို တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ လက္ခံၿပီး၊ ယင္းအဆိုျပဳခံရသူမ်ားထဲမွသာ ေရြးခ်ယ္ခ်ီးျမႇင့္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာ ပညာရွင္အသင္း၏ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားက ဆု၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အကိုက္ညီဆုံး အထိုက္တန္ဆုံး တစ္ဆုကို စနစ္တက် ေရြးခ်ယ္ခ်ီးျမႇင့္ပါသည္။

ဆုအတြက္ ဘယ္လို အဆိုျပဳရမွာလဲ . . . ?

MCPA Excellence Award 2008 ဆုအတြက္ အဆိုျပဳမည္ဆိုလွ်င္ -

၁။ လူတစ္ဦး (သို႔) အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုကို ၄င္းတို႕၏ ICT အက်ိဳးျပဳေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အဆိုျပဳႏိုင္ပါသည္။
၂။ ေစ်းကြက္အတြင္း ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်လွ်က္ရွိေသာ ICT Product (Software or Hardware) တစ္ခုအား အဆိုျပဳႏိုင္ပါသည္။
၃။ ေစ်းကြက္အတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေသာ ICT Solution တစ္ခုအား အဆိုျပဳႏိုင္ပါသည္။
၄။ ICT Project (Thesis) တစ္ခုအား အဆိုျပဳႏုိင္ပါသည္။

မည္သူမဆို အဆိုျပဳလႊာပုံစံကို ရယူျဖည့္စြက္၍ (သို႔မဟုတ္) စာရြက္အလြတ္တြင္ ေရးသား၍၊ ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္ အသင္း ႐ုံးခန္း (Myanmar Info-tech, Building 4, Room 4, University Campus, Hlaing Township, Yangon, Myanmar. Tel/Fax: 95-1-652276. Email: mcpamm@gmail.com) သို႕ ေပးပို႔ အဆိုျပဳႏိုင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ email ျဖင့္လည္း ဆက္သြယ္ အဆိုျပဳႏိုင္ပါသည္။

အဆိုျပဳတဲ့အခါ ဘယ္လို အခ်က္အလက္ေတြ ပါရမလဲ . . . ?

အဆိုျပဳလိုေသာ အဆိုျပဳခံ (လူတစ္ဦး / အဖြဲ႔အစည္း / Product / Solution / Project) ၏ ၁-အမည္၊ ၂-၄င္း၏ လိပ္စာ၊ ၃-၄င္း၏ ဖုန္းႏွင့္ email၊ ၄-အဆိုျပဳရေသာအေၾကာင္း ရွင္းလင္းခ်က္ စသည့္ အခ်က္ ၄ ခ်က္ကို ေဖာ္ျပအဆိုျပဳသင့္ပါသည္။
က်န္အခ်က္မ်ား မသိလွ်င္၊ အမည္ႏွင့္ အဆိုျပဳရေသာအေၾကာင္း ရွင္းလင္းခ်က္ ႏွစ္ခုကိုမူ မျဖစ္မေန ေဖာ္ျပအဆိုျပဳပါ။

ဆုေတြကို က႑ခြဲၿပီး ခ်ီးျမႇင့္မွာလား ဒါမွမဟုတ္ ဆု တစ္ဆုတည္းသာ ခ်ီးျမႇင့္မွာလား . . . ?

ဆု၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အကိုက္ညီဆုံး အထိုက္တန္ဆုံး တစ္ဆုတည္းသာ ေရြးခ်ယ္ခ်ီးျမႇင့္မွာ ျဖစ္ပါသည္။

လူတစ္ဦးတည္းမွ အဆိုျပဳလႊာ တစ္ေစာင္ထက္မက ေပးပို႕အဆိုျပဳႏိုင္ပါသလား . . . ?

ေပးပို႔ အဆိုျပဳႏိုင္ပါသည္။

Press Release 1/2009

Title: 
Press Release 1/2009

Press Release 1/2009

ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း၏ ၂၀၀၉ခုႏွစ္လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီး စာနယ္ဇင္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုပြဲကို  ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၁၃ရက္  ညေန သံုးနာရီတြင္ MCPA ရံုးခန္း အစည္းအေ၀းခန္းမတြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

စာနယ္ဇင္းေတြ႔ဆံုရွင္းလင္းပြဲသို႔ Trust, Time to Time, Personal Computer, Myanmar Times, True News Journal, ေခတ္လူငယ္ website,  ျပည္ျမန္မာ, Internet Journal, Yangon Times, Flower News တို႔မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ 

MCPA အတြင္းေရးမွဴးဦးျငိမ္းဦးမွ ေရွးဦးစြာ ႏႈတ္ခြန္းဆက္ စကားေျပာၾကားျပီး လက္ရွိ MCPA ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုႏွင့္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားအေၾကာင္းကို ရွင္းလင္းေျပာၾကာပါသည္။ ဆက္လက္ျပီး ျပန္ၾကားေရးေကာ္မတီမွ ဦးထြန္းခိုင္မွ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ MCPAမွ ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းရပ္မ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပပါသည္။

စာနယ္ဇင္းမ်ားမွ ေမးျမန္းခ်က္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ေကာ္မတီဥကၠဌမ်ားမွ အေသးစိတ္္ျပန္လည္ေျဖၾကား ေပးခဲ့ပါသည္။

 လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား

၁)တပ္မေတာ္ခန္းမတြင္ က်င္းပမည့္ ICT Exhibition 
   မတ္လအလယ္ႏွင့္ ဧျပီလ ပထမပတ္အတြင္း

၂)MCPA Professional Week
   ေဟာေျပာပြဲ၊ Developer Forum ၊ ၿပိဳင္ပြဲ ၊MCPA Excellence Award
   ICT Exhibition ရက္ႏွင့္ မေရွးမေႏွာင္းတြင္ ျပဳလုပ္မည္။

၃)MCPA Challenge 2009
   ဆုေၾကးေငြ သိန္း၃၀၊ မတ္လမွစတင္ ျပီး ေအာက္တိုဘာလ ႏွစ္ပတ္လည္တြင္ဆုေပးမည္
   Copy Right ကို MCPA မွယူရန္၊
   တစ္ဦးခ်င္း၊ ကုမၸဏီ၊ အဖြဲ႕၊အစိုးရဌာန ႏွင့္ ေက်ာင္းမ်ားကို ၿပိဳင္ပြဲဝင္ခြင့္ေပးမည္။
   ၿပိဳင္ပြဲဝင္ အားလံုးအသင္းဝင္ျဖစ္ရမည္။

၄)MCPA Member Access Center (MAC) 
   စာအုပ္စာတမ္းမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ ျဖည့္တင္းေပးသြားရန္၊
   လာေရာက္သံုစြဲသူအသင္းသားအေရအတြက္မ်ားလာသည့္အေလွ်ာက္ PC မ်ား ထပ္တိုးေပးရန္

၅)MCPA Lab တည္ေထာင္ရန္
   ၂၀၀၉ခုႏွစ္ ပထမ (၃)လပတ္အတြင္း စတင္ေဆာင္ရြက္မည္
   အသင္းသားမ်ား H/W ႏွင့္ Networking ပညာရပ္မ်ား လက္ေတြ႔ ဆည္းပူးႏိုင္ရန္

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ပညာေရးေကာ္မတီ
ရန္ကုန္ျမိဳ႔တြင္ တစ္လႏွစ္ၾကိမ္ ေဟာေျပာပြဲမ်ားကို တစ္လ(၂)ၾကိမ္၊ Workshopကို (၃)လ တစ္ၾကိမ္ခန္႔ က်င္းပေပးရန္။
ေဟာေျပာပြဲအခ်ိန္ဇယားကို တစ္လစာသာ ၾကိဳတင္ ထုတ္ျပန္ႏိုင္ပါမည္။
နယ္အသင္းမ်ားရွိရာ မႏၱေလး၊ ဧရာ၀တီ၊ ရွမ္း၊ စစ္ကိုင္း၊ ေမာ္လျမိဳင္ တို႔တြင္ အနည္းဆံုး တစ္ၾကိမ္စီ ေဟာေျပာပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ေပးရန္။

နည္းပညာေကာ္မတီ
ICT နည္းပညာ ကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာ အရည္အေသြး စံမ်ားသပ္မွတ္ရန္။ ( ၂၀၀၉ ပထမသံုးလပတ္)
အရည္အေသြး စံမ်ားကို ျပည့္မီရန္ လိုအပ္ေသာ သင္ၾကားေရးဆိုင္ရာ Course ware မ်ားႏွင့္ စစ္ေဆးေရး စာေမးပြဲမ်ား ျပဳစုေပးရန္ (၂၀၀၉ ဒုတိယသံုးလပတ္)

စာေမးပြဲေကာ္မတီ
MCPA Exam က်င္းပေပးရန္     ၂၀၀၉ ဇြန္လ
Japan ITPEC စာေမးပြဲကို ႏွစ္ၾကိမ္က်င္းပေပးရန္
မတ္လ Professional weekတြင္ တစ္ၾကိမ္၊ ေအာက္တိုဘာႏွစ္ပတ္လည္တြင္ တစ္ၾကိမ္ ျပိဳင္ပြဲက်င္းပရန္

ျပန္ၾကားေရးေကာ္မတီ
MCPA web site ကို ျပဳျပင္ေရးသားရန္၊ ျပည္ပ domain name ႏွင့္ hosting ယူျပီး ေဆာင္ရြက္ရန္  www.mcpamyanmar.org
Newsletter ကို ၂၀၀၉အတြင္း ၂ၾကိမ္ထုတ္ျပန္ရန္

Seminar "Introduction to Application Architecture Guide"

Title: 
Seminar "Introduction to Application Architecture Guide"

Date and Time :  24 Jan 09 (Saturday) 9:30AM to 12:00PM

Place :  ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ျမန္မာအင္ဖိုတက္ခ္၊ အခန္း (၂ဝ၅)

Speaker : ဦးေဇာ္မုိးထြန္း  ( Director , Myanmar Information Technology(MIT)

Sponsor : Myanmar Professionals Education Centre(MPEC)

Software တစ္ခုေရးသားရာတြင္ မိမိေရးသားမည့္ Software ကို Maintainable Reusable ျဖစ္လာေအာင္ မည္ကဲ့သို႕ Layer ခြဲ၍တည္ေဆာက္သင့္ေၾကာင္းေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္္ Application အမ်ိဳးအစား ေပၚမူတည္၍ Software Architectureကိုမည္ကဲ့သို႔ စဥ္းစားသင့္ေၾကာင္း ကိုလည္း ထည့္သြင္း ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ သည္။

အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္းဝင္မ်ား၊ Software Developer မ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာ ပညာေလ့လာေနသူမ်ား ႏွင့္ စိတ္ပါဝင္စားသူ မည္သူမဆို တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးႏိုင္ပါသည္။
အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း႐ံုးခန္း၊ အေဆာင္(၄)၊ အခန္း(၄)၊ ဖုန္းနံပါတ္ - ၆၅၂၂၇၆ သို႔ ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏိုင္သည္။

Seminar: "Software Architecture with Design Pattern"

Title: 
Seminar: "Software Architecture with Design Pattern"

Date and Time :  10 Jan 09 (Saturday) 9:30AM to 12:00PM

Place :  ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ျမန္မာအင္ဖိုတက္ခ္၊ အခန္း (၂ဝ၅)

Speaker : ဦးဝင္းထိန္ဝင္း (EC Member of MCPA, Gusto Programming)

 ယင္း ေဟာေျပာပြဲတြင္ "Software Development" နည္းပညာရပ္ကို စိတ္ပါဝင္စားၿပီး ျပည္တြင္းျပည္ပ Software လုပ္ငန္းခြင္ တြင္ Programmer တစ္ေယာက္အေနျဖင့္သာမက System Analyst, Software Architect အဆင့္အထိ ဝင္ေရာက္ လုပ္ကိုင္လုိသူမ်ား သိသင့္သိထိုက္ေသာ Software Design ႏွင့္ ပက္သက္သည့္ သေဘာတရားမ်ား၊ အသိပညာ မ်ား၊ နည္းစနစ္ မ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႔ေဆြးေႏြးေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္းဝင္မ်ား၊ Software Developer မ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာ ပညာေလ့လာေနသူမ်ား ႏွင့္ စိတ္ပါဝင္စားသူ မည္သူမဆို တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးႏိုင္ပါသည္။

အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း႐ံုးခန္း၊ အေဆာင္(၄)၊ အခန္း(၄)၊ ဖုန္းနံပါတ္ - ၆၅၂၂၇၆ သို႔ ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏိုင္သည္။

Java Vs .NET Seminar

Title: 
Java Vs .NET Seminar

MCPA မွ ႀကီးမွဴး၍ Myanmar Professionals Education Centre (MPEC) ၏ ပံ့ပိုးကူညီမႈျဖင့္ ဦးထြန္းသူရသက္ (Managing Director, MIT) မွ  “Anatomy of Ajax & GWT for Java Developer” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ရွင္းလင္း ေျပာၾကားမည္ျဖစ္ၿပီး ၊ MCPA EC ဦးေဇာ္မိုးထြန္း (Director, MIT) မွ . “.NET Framework and Developer Resources” ေခါင္းစဥ္မ်ားျဖင့္ လည္းေကာင္း ရွင္းလင္း ေျပာၾကားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

Date - 19 Oct 08 (Sunday)  9:00AM to 12:00PM
Place - ျမန္မာအင္ဖိုတက္ခ္ ပင္မေဆာင္ရွိ အခန္း(၂၀၅)၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

သတင္းအခ်က္အလက္ ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ MCPAမ မွ ႀကီးမွဴး၍ Myanmar Professionals Education Centre (MPEC) ၏ ပံ့ပိုးကူညီမႈျဖင့္ ေအာက္တုိဘာလ(၁၉)ရက္ (တနဂၤေႏြေန႕) နံနက္ (၉း၃၀)နာရီ မွ ေန႕လည္(၁၂း၀၀)နာရီအထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ျမန္မာအင္ဖိုတက္ခ္ ပင္မေဆာင္ရွိ အခန္း(၂၀၅)တြင္ ဦးထြန္းသူရသက္ ( Managing Director , MIT) မွ  Java ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေနာက္ဆံုးေပၚ နည္းပညာမ်ား ၊ Java Programmer မ်ား အတြက္သိသင့္သိထိုက္သည္ မ်ားကို “Anatomy of Ajax & GWT for Java Developer” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားမည္ျဖစ္ၿပီး ၊ MCPA EC ဦးေဇာ္မိုးထြန္း (Director, MIT) မွ .NET Framework Platform ေပၚတြင္ အသံုးျပဳေနေသာ Developer မ်ားအတြက္ အသံုးျပဳႏုိင္သည့္ Resources မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး “.NET Framework and Developer Resources” ေခါင္းစဥ္မ်ားျဖင့္ လည္းေကာင္း ရွင္းလင္း ေျပာၾကားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 ေဆြးေႏြးေဟာေျပာပြဲသို႕ ျမန္မာႏုိင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း၀င္မ်ား၊ IT Industry မွ Application မ်ားကို Java, .NET စသည့္ Language မ်ားျဖင့္ေရးသားရန္ စိတ္၀င္စားသူမ်ား၊ Developer မ်ားႏွင့္ စိတ္၀င္စား သူမည္သူမဆို (အခမဲ့) တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးႏိုင္သည္။ အေသးစိတ္သိရွိလုိပါက ျမန္မာႏုိင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္ အသင္း႐ံုးခန္း၊ အေဆာင္(၄) အခန္း(၄) ၊ ဖုန္းနံပါတ္ - ၆၅၂၂၇၆ သို႕ ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏုိင္သည္။