Invitation for Sponsor (ICT Exibition May 2009)

Title: 
Invitation for Sponsor (ICT Exibition May 2009)

၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၁) ရက္မွ (၃) ရက္ေန႕ အထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဦးဝိစာရလမ္း၊ တပ္မေတာ္ခန္းမတြင္ က်င္းပ ျပဳလုပ္မည့္  ျမန္မာ့သတင္းအခ်က္အလက္ ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာျပပြဲ (၂ဝဝ၉ခုႏွစ္ ေမလ) Myanmar ICT Exhibition (May 2009) တြင္ ေနာက္ဆံုးေပၚ ကြန္ပ်ဴတာမ်ား၊ Laptop မ်ား၊ ေမာ္နီတာမ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာ ႏွင့္ ဆက္စပ္အပိုပစၥည္းမ်ား၊ တီဗြီ၊ စတီရီယို စသည့္ အီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္းမ်ား၊ မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား၊ ဆက္သြယ္ေရး ကိရိယာမ်ား၊ စီဒီမ်ား၊ အိမ္သံုး လုပ္ငန္းသံုး ေဆာ့ဖ္ဝဲမ်ား ႏွင့္ နည္းပညာစာအုပ္မ်ား တို႔ကို နည္းပညာကုမၸဏီေပါင္း (၆ဝ) ေက်ာ္မွ ျပခန္းေပါင္း (၁၅ဝ) ေက်ာ္ ျဖင့္ခင္းက်င္း ျပသထားမည္ျဖစ္ပါသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ အခ်က္အခ်ာၾကေသာ ေနရာျဖစ္သည့္ တပ္မေတာ္ခန္းမတြင္ ဤကဲ့သို႔ စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပမည္ ျဖစ္ၿပီး ပြဲလာပရိသတ္ေပါင္း ေန႔စဥ္ တစ္ေသာင္းေက်ာ္ လာေရာက္ အားေပးၾကည့္႐ႈၾကသျဖင့္ မိမိတို႔ ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ မ်ားကို အမ်ားျပည္သူထံသို႔ အခ်ိန္တိုအတြင္း လ်င္ျမန္စြာ အသိေပးေၾကာ္ျငာလိုသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အထိေရာက္ ဆံုး အခြင့္အလမ္းျဖစ္ပါသည္။

သို႔ျဖစ္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ ေၾကာ္ျငာအခြင့္အလမ္းမ်ားကို (ပူးတြဲပါ Sponsor Information & Rate Sheet မ်ား အတိုင္း) ရယူလိုသူမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း ႐ံုးခန္း ဖုန္း (ဝ၁-၆၅၂၂၇၆)၊ mcpamm@gmail.com သို႔ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းႏုိင္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးအပ္ပါသည္။

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Main Sponsor - ေငြက်ပ္ (၆၅) သိန္း

Main Sponsor အျဖစ္ ပူးေပါင္း ပါဝင္ျခင္းျဖင့္ ေအာက္ပါ ေၾကာ္ျငာအခြင့္အလမ္း ကို ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ Main Sponsor ျဖစ္သည့္အတြက္ အထူးရရွိမည့္ ခံစားခြင့္မ်ား Exclusive Rights (အျခား sponsor မ်ား မရရိွႏိုင္ပါ)

၁။ ျပပြဲ၏ အမည္တြင္ Main Sponsor ၏ အမည္အား ထည့္သြင္းေခၚဆိုျခင္း၊ ျပပြဲက်င္းပေရးေကာ္မတီမွ ထုတ္ျပန္မည့္ တင္းႏွင့္ ေၾကာ္ျငာတိုင္းတြင္ ျပပြဲအမည္ႏွင့္ ကပ္၍ ( “ABC ကုမၸဏီ” မွ ပံ့ပိုးကူညီသည္ ) စာတန္းပါရွိမည္။ သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္ ႏွင့္ ေၾကာ္ျငာဆိုင္းဘုတ္မ်ားတြင္ ပါရွိမည္။ နမူနာ - ျမန္မာ့သတင္းအခ်က္အလက္ ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာျပပြဲ ၂ဝဝ၉ခုႏွစ္ ေမလ) (ABC ကုမၸဏီမွ ပံ့ပိုးကူညီသည္။)

၂။ Main Sponsor အားဦးစားေပး၍ ႏွစ္သက္ရာ ျပခန္းအား ေရြးခ်ယ္ငွားရမ္းခြင့္ျပဳမည္။ က်န္ျပခန္းမ်ားအား မဲႏိႈက္စနစ္ျဖင့္ ငွားရမ္းမည္ျဖစ္သည္။

၃။ ဦးဝိစာရဝိုင္းေထာင့္ (သို႔မဟုတ္) တပ္မေတာ္ခန္းမေရွ႕တြင္ ျပပြဲက်င္းပေရးေကာ္မတီမွ ေထာင္မည့္ ျပပြဲေၾကာ္ျငာ
ဆိုင္းဘုတ္တြင္ Main Sponsor ၏ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ကို ေဖာ္ျပမည္။

၄။ ျပပြဲဂုဏ္ျပဳအထိမ္းအမွတ္ ညစာစားပြဲအတြက္ လက္မွတ္အေစာင္ (၂ဝ) အခမဲ့ေပးမည္။ (VIP တစ္ဝိုင္း၊ သာမန္ တစ္ဝိုင္း)

၅။ ဦးဝိစာရလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ တပ္မေတာ္ခန္းမဝန္းက်င္တြင္ (၄ ေပ x ၂ ေပ) Banner (၅)ခု ခ်ိတ္ဆြဲေပးျခင္း။ (ေကာ္မတီမွ ပဳလုပ္ရန္)

Main Sponsor Package ထဲတြင္ တပါတည္း ထည့္သြင္းခံစားခြင့္ျပဳမည့္အျခား ေၾကာ္ျငာအခြင့္အလမ္းမ်ား

၁။ တပ္မေတာ္ခန္းမ အဝင္ဝ (ၿခံစည္း႐ိုး) တြင္ မုခ္ဦး တည္ေဆာက္ခြင့္ျပဳျခင္း။ မုခ္ဦးထိပ္နဖူးစည္းတြင္ ျပပြဲစာတန္းထိုးၿပီး မုခ္ဦး ဘးႏွစ္ဖက္တိုင္မ်ားတြင္ Main Sponsor ၏ အမွတ္တံဆိပ္ ႏွင့္ ေၾကာျ္ငာစာသားမ်ား၊ ပံုမ်ား ပံုေဖာ္ႏိုင္ျခင္း။ အရြယ္အစား ႏွင့္ ပံုစံအား ေကာ္မတီ ႏွင့္ ညိွႏႈိင္း၍ ကုမၸဏီမွ ျပဳလုပ္ရန္)

၂။ ျပပြဲလမ္းညႊန္စာအုပ္ ေရွ႕မ်က္ႏွာဖံုး ေၾကာ္ျငာ တစ္မ်က္ႏွာ ။

၃။ အေရးႀကီးပုဂၢိဳလ္မ်ားနားေနခန္း ျပတင္းေပါက္မ်ား (၇ ခု) အျပည့္ ပိုစတာမ်ား (အတြင္းအျပင္) ကပ္ခြင့္ ပိုစတာအား ကုမၸဏီမွ ထုတ္ရန္)

၄။ တပ္မေတာ္ခန္းမေရွ႕ ခန္းမအဝန္း အစအဆံုး ဦးဝိစာရလမ္းလယ္ေခါင္ သစ္ပင္ေျခရင္းမ်ားတြင္ ေၾကာ္ျငာပံုးမ်ား ထားရွိခြင့္ ေၾကာ္ျငာပံုးမ်ား၏ အရြယ္အစား ႏွင့္ ပံုစံအား ေကာ္မတီ ႏွင့္ ညွိႏႈိင္း၍ ကုမၸဏီမွ ထုတ္ရန္)

၅။ ျပပြဲရက္ေတာက္ေလွ်ာက္ တပ္မေတာ္ခန္းမေရွ႕တြင္ ေျမျပင္၌ စိုက္ထားၿပီး လႊင့္တင္ထားႏိုင္သည့္ အႀကီးစား ေၾကာ္ျငာ မိုးပ်ံပူေဖါင္း ႏွစ္လံုး လႊင့္တင္ခြင့္ (အရြယ္အစား ႏွင့္ ပံုစံအား ေကာ္မတီ ႏွင့္ ညိွႏႈိင္း၍ ကုမၸဏီမွ ျပဳလုပ္ရန္)

၆။ အဝင္ဝ အလယ္ေခါင္ရွိ ျမက္ခင္းအဝိုင္း (အလံတိုင္ တည္ရွိရာ) တြင္ အျမင့္ ၄ ေပ အနံ ၂ ေပရွိ ေၾကာ္ျငာပံုး (သို႔) အလံ (၅ ခု) ထားရွိခြင့္ (ကုမၸဏီမွ ျပဳလုပ္ရန္)

၇။ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ ေမလ ၁ ရက္တြင္ က်င္းပမည့္ ျပပြဲဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနား၌ မိုးပ်ံပူေဖါင္းအေသး (၁၈ဝ လံုး)ႏွင့္ အလတ္ (၆ဝ လံုး)မ်ားတြင္ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ားကို တပ္ေပးျခင္း (ေကာ္မတီမွ ျပဳလုပ္ရန္)

၈။ တပ္မေတာ္ခန္းမ အဝင္ဝ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ဦးဝိစာရလမ္း တစ္ဖက္ျခမ္းတြင္ ေၾကာ္ျငာဆိုင္းဘုတ္ ထူေထာင္ခြင့္
(အရြယ္အစား ႏွင့္ ပံုစံအား ေကာ္မတီ ႏွင့္ ညိွႏႈိင္း၍ ကုမၸဏီမွ ျပဳလုပ္ရန္)

၉။ တပ္မေတာ္ခန္းမ ေရွ႕မ်က္ႏွာစာ (အလယ္အဝိုင္းေခါင္မိုးအေပၚ) တြင္ Banner မ်ားခ်ိတ္ဆြဲခြင့္ (အရြယ္အစား ႏွင့္ ပံုစံအား ေကာ္မတီ ႏွင့္ ညိွႏႈိင္း၍ ကုမၸဏီမွ ျပဳလုပ္ရန္)

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Other Sponsor Information and Rates

၁။ လမ္းညႊန္စာအုပ္ မ်က္ႏွာဖံုး စာမ်က္ႏွာ  - ၅၀၀,၀၀၀ က်ပ္

၂။ အေရးႀကီးပုဂၢိဳလ္မ်ားနားေနခန္း ျပတင္းေပါက္မ်ား (၇ ခု) အျပည့္ ပိုစတာမ်ား (အတြင္း အျပင္)
ကပ္ခြင့္၊ (ပိုစတာအား ကုမၸဏီမွ ထုတ္ရန္)  - ၂၀၀,၀၀၀ က်ပ္

၃။ ျပပြဲရက္ေတာက္ေလွ်ာက္ တပ္မေတာ္ခန္းမေရွ႕တြင္ ေျမျပင္၌ စိုက္ထားၿပီး လႊင့္တင္ ထားႏိုင္သည့္
အႀကီးစား ေၾကာ္ျငာမိုးပ်ံပူေဖါင္း လႊင့္တင္ခြင့္ (အရြယ္အစား ႏွင့္ ပံုစံအား ေကာ္မတီ ႏွင့္ ညိွႏႈိင္း၍
ကုမၸဏီမွ ျပဳလုပ္ရန္) - ၅၀၀,၀၀၀ က်ပ္

၄။ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ ေမလ ၁ ရက္တြင္ က်င္းပမည့္ ျပပြဲဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနား၌ မိုးပ်ံပူေဖါင္း အေသး (၁၈ဝ လံုး) ႏွင့္ အလတ္ (၆ဝ လံုး) မ်ားတြင္ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ားကို တပ္ေပးျခင္း (ေကာ္မတီမွ ျပဳလုပ္ရန္) - ၅၀၀,၀၀၀ က်ပ္

၅။ အဝင္ဝ အလယ္ေခါင္ရွိ ျမက္ခင္းအဝိုင္း (အလံတိုင္ တည္ရွိရာ) တြင္ အျမင့္ ၄ ေပ အနံ ၂ ေပရွိ
ေၾကာ္ျငာပံုး (သို႔) အလံ (၅ ခု) ထားရွိခြင့္ (ကုမၸဏီမွ ျပဳလုပ္ရန္) - ၁,၀၀၀,၀၀၀ က်ပ္

၆။ တပ္မေတာ္ခန္းမ အဝင္ဝ (ၿခံစည္း႐ိုး) တြင္ မုခ္ဦး တည္ေဆာက္ခြင့္ျပဳျခင္း။ မုခ္ဦးထိပ္နဖူးစည္းတြင္
ျပပြဲစာတန္းထိုးၿပီး မုခ္ဦးေဘးႏွစ္ဖက္တိုင္မ်ားတြင္ Main Sponsor ၏ အမွတ္တံဆိပ္ ႏွင့္ ေၾကာျ္ငာစာသားမ်ား၊ ပံုမ်ား ပံုေဖာ္ႏိုင္ျခင္း။ (အရြယ္အစား ႏွင့္ ပံုစံအား ေကာ္မတီ ႏွင့္ ညိွႏႈိင္း၍ ကုမၸဏီမွ ျပဳလုပ္ရန္) -၂,၅၀၀,၀၀၀ က်ပ္

၇။ တပ္မေတာ္ခန္းမ အဝင္ဝ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ဦးဝိစာရလမ္း တစ္ဖက္ျခမ္းတြင္ ေၾကာ္ျငာဆိုင္းဘုတ္ ထူေထာင္ခြင့္ (အရြယ္အစား ႏွင့္ ပံုစံအား ေကာ္မတီ ႏွင့္ ညိွႏႈိင္း၍ ကုမၸဏီမွ ျပဳလုပ္ရန္) - ၅၀၀,၀၀၀ က်ပ္

၈။ တပ္မေတာ္ခန္းမ ေရွ႕မ်က္ႏွာစာ (အလယ္အဝိုင္းေခါင္မိုးအေပၚ) တြင္ Banner မ်ား ခ်ိတ္ဆြဲခြင့္ (အရြယ္အစား ႏွင့္ ပံုစံအား ေကာ္မတီ ႏွင့္ ညိွႏႈိင္း၍ ကုမၸဏီမွ ျပဳလုပ္ရန္)  - ၇၀၀,၀၀၀ က်ပ္

၉။ တပ္မေတာ္ခန္းမ ေရွ႕မ်က္ႏွာစာ (ေဘးဘက္အျခမ္းမ်ား) တြင္ Banner မ်ား ခ်ိတ္ဆြဲ ခြင့္ (အရြယ္အစား ႏွင့္ ပံုစံအား ေကာ္မတီ ႏွင့္ ညိွႏႈိင္း၍ ကုမၸဏီမွ ျပဳလုပ္ရန္) - ၅၀၀,၀၀၀ က်ပ္

၁၀။ ဦးဝိစာရလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ (၄ ေပ x ၂ ေပ) Banner (၅)ခု တပ္မေတာ္ခန္းမ ဝန္းက်င္တြင္ ခ်ိတ္ဆြဲေပးျခင္း။ (ေကာ္မတီမွ ျပဳလုပ္ရန္) - ၃၀၀,၀၀၀ က်ပ္

၁၁။ ဦးဝိစာရလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ (၄ ေပ x ၂ ေပ) Banner (၅)ခု ခ်ိတ္ဆြဲေပးျခင္း။ (ေကာ္မတီမွ ျပဳလုပ္ရန္)
၁၀၀,၀၀၀ က်ပ္

၁၂။ တပ္မေတာ္ခန္းမေရွ႕ ခန္းမအဝန္း အစအဆံုး ဦးဝိစာရလမ္းလယ္ေခါင္ သစ္ပင္ေျခရင္း မ်ားတြင္
ေၾကာ္ျငာပံုးမ်ား ထားရွိခြင့္ (ေၾကာ္ျငာပံုးမ်ား၏ အရြယ္အစား ႏွင့္ ပံုစံအား ေကာ္မတီ ႏွင့္ ညွိႏႈိင္း၍
ကုမၸဏီမွ ထုတ္ရန္) - ၅၀၀,၀၀၀ က်ပ္

၁၃။ ကြန္ပ်ဴတာ တပ္ဆင္ၿပိဳင္ပြဲ -၁,၅၀၀,၀၀၀ က်ပ္

Rules for ICT Exhibition (May 2009)

Title: 
Rules for ICT Exhibition (May 2009)

ျမန္မာ့သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာနည္းပညာျပပြဲကို ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁ ရက္မွ ၃ ရက္ အထိ (၃)ရက္ တိုင္တုိင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ရာ ေန႔စဥ္ နံနက္ ၉နာရီ မွ ညေန ၅နာရီအထိ ICT ကုမၸဏီမ်ား၊ အီလက္ထေရာနစ္ ကုမၸဏီမ်ား၊ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား အစ႐ွိသည္တို႔ ပါဝင္ျပသၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။

၁၀.၄.၂၀၀၉ ညေန ၄နာရီ ေနာက္ဆံုးထား၍ မွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွင့္ စရံေငြေပးသြင္းျခင္းကို ျပဳလုပ္ရပါမည္။

၂၃.၄.၂၀၀၉ နံနက္ ၉း၃၀နာရီတြင္ ျပခန္းမ်ားကို မဲႏိႈက္စနစ္မ်ားျဖင့္ ေနရာခ်ထား ငွားရမ္းေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

၃၀.၄.၂၀၀၉ ရက္ (ဖြင့္ပြဲေန႔မတိုင္ခင္ည) ညပိုင္းတြင္ ျပခန္းမ်ားတြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ တာဝန္႐ွိသူမ်ားသာ ညအိပ္ခြင့္ျပဳမည္ ျဖစ္ပါသည္။ (ညအိပ္ေစာင့္မည့္သူမ်ားကို ပူးတြဲပံုစံတြင္ ျဖည့္စြက္ရန္)

၁.၅.၂၀၀၉ ရက္ ျပပြဲဖြင့္ပြဲသို႔ အေရးႀကီးပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားမွ တက္ေရာက္ဖြင့္လွစ္ ေပးမည္ ျဖစ္ပါ သျဖင့္ အေရးႀကီးပုဂၢိဳလ္မ်ား လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈခ်ိန္တြင္ ရွင္းလင္းျပသမည့္ ျပခန္းတာဝန္ခံမ်ားက ထိုေန႔တြင္ မိမိတို႔ ျပခန္းမ်ားထံသို႔ နံနက္ ၇နာရီ အေရာက္ ေနရာယူေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ျပခန္းတြင္းသို႔ နံနက္ ၆း၃၀နာရီတြင္ စတင္ ဝင္ေရာက္ခြင့္ျပဳပါမည္။ လံုျခံဳေရး လိုအပ္ခ်က္အရ အေရးႀကီး ပုဂၢိဳလ္မ်ား လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈေနစဥ္ အတြင္း လံုျခံဳေရးကဒ္ျပားခ်ိတ္ဆြဲထားသူမ်ားသာ ဝင္ေရာက္ခြင့္ရွိမည္ ျဖစ္သျဖင့္ ရွင္းလင္းျပသေရး အဆင္ေျပေစရန္အတြက္ ဆိုင္ခန္းရွင္မ်ား၊ မန္ေနဂ်ာမ်ား၊ သ႐ုပ္ျပရွင္းလင္းမည့္သူမ်ား၊ ကိုယ္ဟန္ျပေမာင္/မယ္မ်ားကိုပါ စာရင္းေပးသြင္း ထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။

၂.၅.၂ဝဝ၉ ႏွင့္ ၃.၅.၂ဝဝ၉ ရက္မ်ားတြင္ ခန္းမႀကီးဖြင့္လွစ္ရန္အတြက္ ကုမၸဏီတစ္ခုစီမွ တာဝန္ခံတစ္ေယာက္စီ နံနက္ ၈း၁၅နာရီ အေရာက္ လာေရာက္ရပါမည္။ နံနက္ ၈:၃ဝနာရီမွ ၈း၄၅နာရီအတြင္း ျပပြဲ က်င္းပေရး တာဝန္႐ွိသူ မ်ားမွ ကုမၸဏီတာဝန္ခံမ်ားႏွင့္အတူ ျပခန္းမ်ားကို ဖြင့္လွစ္ စစ္ေဆးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္အတြင္း ျပပြ ဲက်င္းပေရး ေကာ္မတီမွ ထုတ္ေပးထားသည့္ လံုျခံဳေရးကဒ္ျပား ခ်ိတ္ဆြဲထားသည့္ ဆိုင္ခန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားသာ ဝင္ေရာက္ခြင့္ ရွိပါသည္၊ လံုျခံဳေရး ကဒ္ျပားမပါသူ မည္သူမဆို ဝင္ခြင့္ မရွိပါ၊ မည္သူမွ် အျပင္သို႔ ျပန္လည္ ထြက္ခြင့္မရွိပါ၊ ပစၥည္းမ်ား ျပန္လည္ထုတ္ခြင့္ မရွိပါ၊ လံုုျခံဳေရး ကဒ္ျပားမ်ား အျပင္သို႔ ျပန္လည္ ထုတ္ခြင့္ မရွိပါ။ မိမိတို႔ ျပခန္းမ်ားကို စစ္ေဆးၿပီး ျပႆနာ တစံုတရာ ႐ွိခဲ့ပါက ျပပြဲက်င္းပေရးေကာ္မတီသို႔ ထိုအခ်ိန္အတြင္း ခ်က္ခ်င္း အေၾကာင္းၾကားရပါမည္။

ေန႔စဥ္ နံနက္ ၉နာရီတြင္ အမ်ားျပည္သူမ်ား ၾကည့္႐ႈႏိုင္ရန္ ျပခန္းကို ဖြင့္လွစ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ေန႔စဥ္ ညေန ၅နာရီတြင္ ကုမၸဏီတစ္ခုလွ်င္ တာဝန္ခံတစ္ဦးေနခဲ့၍ က်န္ဝန္ထမ္းမ်ား ျပခန္းမွ ထြက္ခြာရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ညေန ၅:၃ဝနာရီတြင္ ကုမၸဏီတာဝန္ခံမ်ားအားလံုး တစ္ၿပိဳင္နက္ထြက္ခြာ၍ ျပပြဲက်င္းပေရးေကာ္မတီမွ ခန္းမအား ခ်ိတ္ပိတ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

၃.၅.၂ဝဝ၉ ရက္ည ၈နာရီအၿပီး မိမိတို႔၏ ျပခန္းမ်ားကို အျမန္ဆံုး ဖ်က္သိမ္းေပးရပါမည္။

ျပခန္းမ်ား၊ ေကာ္ေဇာမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္မီးႏွင့္ ပရိေဘာဂမ်ား ပ်က္စီးလွ်င္ ပါဝင္ျပသသည့္ ကုမၸဏီမွ တန္ဖိုးအတိုင္း ေပးေလ်ာ္ရမည္။ ျပခန္းနံရံမ်ားကို သံ႐ိုက္ျခင္း၊ Nail Gun ပစ္ျခင္း၊ ခ်ိဳးဖဲ့ျခင္း၊ ျဖတ္ေတာက္ျခင္းႏွင့္ အျခားပ်က္စီးေစႏိုင္ေသာ အျပဳအမူမ်ား မျပဳလုပ္ရပါ။

ျပပြဲျပသေနစဥ္တြင္ လွ်ပ္စစ္မီးႏွင့္ အျခားျပႆနာတစံုတရာ ေပၚေပါက္ခဲ့ပါက ျပပြဲက်င္းပေရးေကာ္မတီသို႕ အေၾကာင္းၾကားရမည္။

မိမိတို႔ ကုမၸဏီအေရာင္းျမွင့္တင္ေရး အစီအစဥ္မ်ားသည္ အျခားကုမၸဏီမ်ား အေႏွာင့္အယွက္ မျဖစ္ေစရန္ ျပပြဲက်င္းပေရး ေကာ္မတီႏွင့္ ညွိႏိႈင္းခြင့္ျပဳခ်က္ယူ၍ ေဆာင္႐ြက္ရမည္ ျဖစ္သည္။

မိမိတို႔ အသံခ်ဲ႕စက္မ်ားကို အျခားျပခန္းမ်ား အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေလာက္သည့္အထိ က်ယ္ေလာင္စြာ မဖြင့္ရပါ။

အေရာင္းပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ျပခန္းအလွအပ ခင္းက်င္းျခင္းႏွင့္ ေၾကာ္ျငာခ်ိတ္ဆြဲျခင္းမ်ားကို မိမိျပခန္းအတြင္းမွ လြဲ၍ ခန္းမ၏ နံရံမ်ား၊ တိုင္မ်ားႏွင့္ လူသြားလမ္းမ်ားတြင္ ပိတ္၍ မခင္းက်င္းရပါ။

လံုျခံဳေရးလိုအပ္ခ်က္အရ ျပပြဲက်င္းပေရးေကာ္မတီမွ အခါအားေလ်ာ္စြာ ခ်မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္းမ်ားကို လုိက္နာရန္ လိုအပ္ပါသည္။

Myanmar ICT Exhibition (May 2009)

Title: 
Myanmar ICT Exhibition (May 2009)

ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာအသင္းခ်ဳပ္ (MCF) မွ ႀကီးမွဴးၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာ႐ွင္အသင္း (MCPA) ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာလုပ္ငန္း႐ွင္အသင္း (MCIA) တို႔မွ ပူးေပါင္း က်င္းပမည့္္ Myanmar ICT Exhibition (May 2009) ကို ၂ဝဝ၉ ခုနစ္ ေမလ ၁ ရက္ေန႔ မွ ၃ ရက္ ေန႔ အထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဦးဝိစာရလမ္း႐ွိ တပ္မေတာ္ခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ထားပါသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အိုင္တီက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ အိုင္တီက႑ကို အထူးစိတ္ဝင္စားေသာ ကုန္ထုတ္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ မန္ေနဂ်ာမ်ား၊ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား ၊ လူငယ္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူ လူထုတို႔အား ကြန္ပ်ဴတာပစၥည္းမ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာဆက္စပ္ အပိုပစၥည္းမ်ား၊ ေနာက္ဆံုးေပၚ အီလက္ထေရာနစ္ ပစၥည္းမ်ား၊ ဆက္သြယ္ေရး ကိရိယာမ်ား ႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာအသံုးခ် ေဆာဖ့္ဝဲ နည္းပညာမ်ားကို တစ္ေနရာတည္းတြင္ ၾကည့္႐ႈ ေလ့လာႏိုင္ရန္ ရည္႐ြယ္၍ Myanmar ICT Exhibition (May 2009) ကို စီစဥ္ေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

၎နည္းပညာျပပြဲတြင္ အိုင္တီနယ္ပယ္မွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ အီလက္ထေရာနစ္ကုမၸဏီမ်ား၊ ဆက္သြယ္ေရး ပစၥည္းအေရာင္းဆုိင္မ်ား၊ CD အေရာင္းဆုိင္မ်ား၊ စာအုပ္အေရာင္းဆိုင္မ်ား အစရိွသည္တို႔အျပင္ သတင္း အခ်က္အလက္ ႏွင့္ နည္းပညာကို စိတ္ပါဝင္စားသည့္ကုမၸဏီမ်ား ပါ၀င္ျပသၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။

၁၀.၄.၂၀၀၉ ညေန ၄နာရီ ေနာက္ဆံုးထား၍ မွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွင့္ စရံေငြေပးသြင္းျခင္းကို ျပဳလုပ္ရပါမည္။

၂၃.၄.၂၀၀၉ နံနက္ ၉း၃၀နာရီတြင္ ျပခန္းမ်ားကို မဲႏိႈက္စနစ္မ်ားျဖင့္ ေနရာခ်ထား ငွားရမ္းေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 

 

Winners : Application Development Competition 09

Title: 
Winners : Application Development Competition 09

Sr.              Group                           Name                                            Prize

1.               Group-09                      Wai Phyo Oo, Aung Thu                   First

2.               Group-02                      Sei Thu Tun, Kyaw Zaw Win            Second

3.               Group-01                      Aung Naing Hein, Thiha Zaw            Third

 

ဆုမ်ားကို ေမလ ပထမပတ္တြင္က်င္းပမည့္ ICT Exhibition 2009 Dinner တြင္ ခ်ီးျမွင့္ေပးပါမည္။

Japan ITPEC Executive Director meeting 2009

Title: 
Japan ITPEC Executive Director meeting 2009
 
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ Information Technology Promotion Agency မွ ႀကီးမွဴး၍ မတ္လ ၄ ရက္ေန႔မွ မတ္လ ၆ ရက္ ေန႔အထိ ေဆြးေႏြးက်င္းပမည့္ ITPEC Executive Director Meeting 2009 သို႔ တက္ေရာက္ရန္ ႏွင့္ ITPEC Examination ဆိုင္ရာမ်ား ႏွင့္ ICT Skill Standard မ်ား ၊ Applied Technology Engineering Examination ဆိုင္ရာမ်ားကို ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္းမွ ဥကၠ႒ ဦးခြန္ဦး (CTT Co.,Ltd.) ႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးၿငိမ္းဦး (MCC Co.,Ltd) တို႔သည္ မတ္လ ၃ ရက္ေန႔ ည (၇) နာရီက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ ေလေၾကာင္းခရီးျဖင့္ ထြက္ခြာသြားသည္။
 

အဆိုပါအစည္းအေဝးသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအဝင္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတို႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မည့္ ITPEC Examination မ်ားႏွင့္ ပက္သက္ၿပီး Progress မ်ား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအား သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံအသီးသီး၏ ကြန္ပ်ဴတာအသင္းမ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားျပဳေဆြးေႏြးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

Japan ITPEC Executive Director meeting 2009

Title: 
Japan ITPEC Executive Director meeting 2009
 
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ Information Technology Promotion Agency မွ ႀကီးမွဴး၍ မတ္လ ၄ ရက္ေန႔မွ မတ္လ ၆ ရက္ ေန႔အထိ ေဆြးေႏြးက်င္းပမည့္ ITPEC Executive Director Meeting 2009 သို႔ တက္ေရာက္ရန္ ႏွင့္ ITPEC Examination ဆိုင္ရာမ်ား ႏွင့္ ICT Skill Standard မ်ား ၊ Applied Technology Engineering Examination ဆိုင္ရာမ်ားကို ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္းမွ ဥကၠ႒ ဦးခြန္ဦး (CTT Co.,Ltd.) ႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးၿငိမ္းဦး (MCC Co.,Ltd) တို႔သည္ မတ္လ ၃ ရက္ေန႔ ည (၇) နာရီက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ ေလေၾကာင္းခရီးျဖင့္ ထြက္ခြာသြားသည္။
 

အဆိုပါအစည္းအေဝးသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအဝင္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတို႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မည့္ ITPEC Examination မ်ားႏွင့္ ပက္သက္ၿပီး Progress မ်ား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအား သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံအသီးသီး၏ ကြန္ပ်ဴတာအသင္းမ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားျပဳေဆြးေႏြးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

5th Asia OSS Workshop

Title: 
5th Asia OSS Workshop

 မေလးရွားႏိုင္ငံ ကြာလာလမ္ပူၿမိဳ႕၌ ဒီဇင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔မွ ၅ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပမည့္ “Fifth Asia OSS Workshop” ကို တက္ေရာက္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္းမွ အလုပ္အမႈေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ “Gusto Programming” သင္တန္းေက်ာင္းမွ ဦးဝင္းထိန္ဝင္းသည္ ဒီဇင္ဘာလ ၂ ရက္ေန႔၌ ရန္ကုန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္မွ ထြက္ခြာသြားသည္။

            ထိုကြန္ပ်ဴတာ နည္းပညာေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ဂ်ပန္၊ အိႏိၵယ၊ စကၤာပူ အစရွိေသာ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၆ ႏိုင္ငံမွ နည္းပညာရွင္မ်ား၊ သင္တန္းဆရာမ်ား တက္ေရာက္၍ “OSS (Open Source Software)” နည္းပညာ ဖြ႔႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးအတြက္ ဝိုင္းဝန္းေဆြးေႏြးၾကမည္ျဖစ္ၿပီး OSS နည္းပညာႏွင့္ ပတ္သက္၍ သင္႐ိုး ညႊန္းတမ္းမ်ားကိုလည္း ေရးဆြဲၾကမည္ျဖစ္သည္။

 

 

10th Anniversary activities

Title: 
10th Anniversary activities

ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာအသင္းခ်ဳပ္ ႏွင့္ အသင္းမ်ား၏ (၁၀) ႏွစ္ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ေဟာေျပာပြဲမ်ား၊ ၿပိဳင္ပြဲမ်ား၊ အသံုးခ်ပ႐ိုဂရမ္ ျပပြဲ ႏွင့္ အိုင္တီနည္းပညာ၊ ပညာေရးသင္တန္းမ်ား ျပပြဲကို္ ႏိုဝင္ဘာလ (၇) ရက္ေန႔မွ (၉) ရက္ေန႔ နံနက္ (၉)နာရီ မွ ညေန (၅း၀၀) အထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ျမန္မာအင္ဖိုတက္ခ္ တြင္က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

            Software Solution ျပပြဲကို  ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အိုင္တီက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ႏွင့္ ICT က႑ကို အထူးစိတ္ဝင္စားေသာ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာအသံုးခ် ေဆာ့ဖ္၀ဲ နည္းပညာမ်ားကို တစ္ေနရာတည္းတြင္ ၾကည့္႐ႈ႕ေလ့လာႏိုင္ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္၍လည္းေကာင္း၊ နည္းပညာ ျပပြဲတြင္ IT နယ္ပယ္မွ ေဆာ့ဖ္ဝဲထုတ္လုပ္သူစီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပါဝင္ျပသႏိုင္ရန္ အတြက္လည္းေကာင္း၊

IT Education ျပပြဲကို ICT က႑ကို အထူးစိတ္ဝင္စားေသာ ေက်ာင္းသား/ ေက်ာင္းသူ လူငယ္မ်ား၏ IT ပညာေရးအတြက္ တစ္ေနရာတည္းတြင္ ၾကည့္႐ႈေလ့လာႏိုင္ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္၍ လည္းေကာင္း ပထမအႀကိမ္ က်င္းပျပဳလုပ္ ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။

            ထို႔ျပင္ စီးပြားေရး၊ စီမံခန္႔ခြဲေရး ႏွင့္ အိုင္တီနည္းပညာဆိုင္ရာမ်ားကိုလည္း သက္ဆိုင္ရာ ပညာရွင္အသီးသီးမွ ေဟာေျပာ ေဆြးေႏြးၾကမည္ျဖစ္ၿပီး အခ်ိန္ျပည့္တက္ေရာက္သူမ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ ခ်ီးျမႇင့္မည္ျဖစ္သည္။ စိတ္ပါဝင္စားသူ မည္သူ မဆိုတက္ေရာက္ေဆြးေႏြး ႏိုင္သည္။ အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း႐ံုးခန္း၊ အေဆာင္(၄)၊ အခန္း(၄) ၊ ဖုန္းနံပါတ္ - ၆၅၂၂၇၆ သို႔ ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏိုင္သည္။

ICT Products and Services Competition (2008)

Title: 
ICT Products and Services Competition (2008)

ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာအသင္းခ်ဳပ္ ႏႇင့္ ကြန္ပ်ဴတာအသင္းမ်ား၏ (၁၀)ႏႇစ္ျပည့္အထိမ္းအမႇတ္ အခမ္းအနား က်င္းပေရးဦးစီးေကာ္မတီ၏ လမ္းညႊန္မႈျဖင့္ ျပိဳင္ပြဲက်င္းပေရးေကာ္မတီမႇ ”ICT Products and Services Competition”  ျပိဳင္ပြဲတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္သြားရန္ စီစဥ္ထားပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာလုပ္ငန္းရႇင္အသင္းမႇ အသင္း၀င္ ကုမၸဏီမ်ား ၀င္ေရာက္ယႇဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ပါသည္။

ျပိဳင္ပြဲ၀င္ product မ်ားကို ၂၀၀၈ခုႏႇစ္ ေအာက္တိုဘာလ(၂၉)ရက္ ဗုဒၶဟူးေန႕ ညေန (၄း၀၀)နာရီ ေနာက္ဆံုးထား၍ ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာလုပ္ငန္းရႇင္အသင္း ႐ံုးခန္းသို႕ တင္သြင္းရမည္။

 နိဒါန္း

၁။ ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာအသင္းခ်ဳပ္ ႏႇင့္ ကြန္ပ်ဴတာအသင္းမ်ား၏ (၁၀)ႏႇစ္ျပည့္အထိမ္းအမႇတ္ အခမ္းအနား က်င္းပေရးဦးစီးေကာ္မတီ၏ လမ္းညႊန္မႈျဖင့္ ျပိဳင္ပြဲက်င္းပေရးေကာ္မတီမႇ ”ICT Products and Services Competition”  ျပိဳင္ပြဲတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္သြားရန္ စီစဥ္ထားပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာလုပ္ငန္းရႇင္ အသင္းမႇ အသင္း၀င္ ကုမၸဏီမ်ား ၀င္ေရာက္ယႇဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ပါသည္။

ရည္႐ြယ္ခ်က္
၂။ (က) ICT Industrial ထုတ္ကုန္ product မ်ားဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္၊
    (ခ) အမ်ားျပည္သူမ်ား ICT ကို မိမိတို႕၏လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသံုးခ်ႏိုင္ေၾကာင္း သိရႇိႏိုင္ေစရန္၊

ပါ၀င္ယႇဥ္ျပိဳင္ခြင့္႐ႇိသူမ်ား
၃။ ”ICT Products and Services Competition”  ကို ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာ လုပ္ငန္း႐ႇင္အသင္း၀င္ကုမၸဏီမ်ား ပါ၀င္ယႇဥ္ျပိဳင္ခြင့္႐ႇိပါမည္။

ျပိဳင္ပြဲအစီအစဥ္
၄။ ”ICT Products and Services Competition” ကို က႑ခြဲျခားျခင္းမရႇိပဲ က်င္းပသြားမည္။

၅။ ျပိဳင္ပြဲ၀င္ product မ်ားကို ၂၀၀၈ခုႏႇစ္ ေအာက္တိုဘာလ(၂၉)ရက္ ဗုဒၶဟူးေန႕ ညေန (၄း၀၀)နာရီ ေနာက္ဆံုးထား၍  ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာလုပ္ငန္းရႇင္အသင္း ႐ံုးခန္းသို႕ တင္သြင္းရမည္။ ေနာက္က်မႇ ေရာက္လာေသာ မည္သည့္ product ကိုမႇ ဆုေ႐ြးခ်ယ္ရာတြင္ လက္ခံစဥ္းစားေပးမည္မဟုတ္ပါ။

၆။ ျပိဳင္ပြဲ၀င္ product မ်ားကို မည္သည့္ softwareကို အသံုးျပဳ၍ျဖစ္ေစ ေရးသားတင္ျပႏိုင္သည္။ software ႏႇင့္တြဲဖက္ထုတ္လုပ္ထားေသာ Hardware Devices မ်ားလည္း ၀င္ေရာက္ယႇဥ္ျပိဳင္ႏိုင္သည္။

၇။ ပါ၀င္ယႇဥ္ျပိဳင္သူအေနျဖင့္ ကုမၸဏီအဖြဲ႕အစည္းအေနျဖင့္သာ ၀င္ေရာက္ယႇဥ္ျပိဳင္ခြင့္႐ႇိသည္။

၈။ ပါ၀င္ယႇဥ္ျပိဳင္သူသည့္ကုမၸဏီတစ္ခုသည္ product တစ္ခုထက္မက ၀င္ေရာက္ယႇဥ္ျပိဳင္ခြင့္ျပဳသည္။ သို႕ေသာ္ ဆုကိုမူ တစ္ဆုတည္းကိုသာ ရပိုင္ခြင့္႐ႇိသည္။

 
၉။ ပါ၀င္ယႇဥ္ျပိဳင္မည့္ေခါင္းစဥ္အား သတ္မႇတ္ထားျခင္းမ႐ႇိပါ။ မိမိတို႕ကုမၸဏီမႇ ၂၀၀၃ခုႏႇစ္မႇယေန႔အထိ ေရးဆြ ဲထုတ္လုပ္ျဖန့္ျဖဴး ေရာင္းခ်ထားေသာ product မ်ား ပါ၀င္ယႇဥ္ျပိဳင္ႏိုင္ပါ သည္။

၁၀။ ျပိဳင္ပြဲ၀င္ product ကို CDျဖင့္ ၂-စံု တင္ျပရမည္။ ျပိဳင္ပြဲ၀င္ပံုစံႏႇင့္တကြ တင္ျပရမည္။ ျပိဳင္ပြဲ၀င္ product ႏႇင့္ ပတ္သက္ေသာ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားကိုလည္း ပူးတြဲတင္ျပရမည္။ ျပိဳင္ပြဲ၀င္သူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႕တင္ျပေသာ product စီဒီ၊ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားကို လက္ခံေကာ္ပီကူးယူထား႐ႇိရန္ လိုပါသည္။ ဆုေ႐ြးခ်ယ္ေရး အဖြဲ႕အေနျဖင့္ မည္သည့္ျပိဳင္ပြဲ၀င္၏ ျပိဳင္ပြဲ၀င္ product စီဒီႏႇင့္ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားကို ျပန္လည္ ေပးအပ္မည္ မဟုတ္ပါ။

၁၁။ ျပိဳင္ပြဲ၀င္ product မ်ားကို ေအာက္ပါအစီအစဥ္အတိုင္း ေ႐ြးခ်ယ္သြားပါမည္။
(၁) ပဏာမေ႐ြးခ်ယ္ခံရသူမ်ားအားေၾကျငာျခင္း ႏို၀င္ဘာလ (၃) ရက္
(၃) ေနာက္ဆံုးအဆင့္ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္း ႏို၀င္ဘာလ (၅) ရက္
(၄) ဆုေ႐ြးခ်ယ္ခံရသူမ်ားအားေၾကျငာျခင္း ႏို၀င္ဘာလ (၅) ရက္

၁၂။ ပဏာမေ႐ြးခ်ယ္ခံရေသာ product မ်ားအတြက္ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ေရြးခ်ယ္သည့္ေန့တြင္ မိမိတို့၏ product ကို သတ္မႇတ္ေပးထားေသာအခ်ိန္တြင္ လာေရာက္ရႇင္းလင္းျပသရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ product ရႇင္းလင္းခ်ိန္ (၁၀)မိနစ္၊ ဆုေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕မႇ ေမးျမန္းခ်ိန္ (၁၀)မိနစ္ တို့ျဖင့္ စစ္ေဆးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

၁၃။ ျပိဳင္ပြဲ၀င္ product မ်ားအနက္မႇ ပထမဆု၊ ဒုတိယဆု ႏႇင့္ တတိယဆုအျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္ခံရေသာ product မ်ားကို ကြန္ဖရင့္ေဟာ၌ အခမ္းအနားျဖင့္ေၾကျငာေပးသြားပါမည္။

၁၄။ ဆုေ႐ြးခ်ယ္မႈႏႇင့္ပတ္သက္၍ မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္းျပဳသည္၊ မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္းမျပဳတို့ႏႇင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ထုတ္ျပန္ေပးလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ ထိုနည္းအတူ ျပိဳင္ပြဲ၀င္သည့္ product ႏႇင္ ့ပတ္သက္၍ လည္းေကာင္း၊ ေ႐ြးခ်ယ္ထားေသာဆုႏႇင့္ပတ္သက္၍လည္းေကာင္း မည္သည့္အျငင္းပြားမႈမ်ိဳးကိုမႇ လက္ခံစဥ္းစားမည္မဟုတ္ပဲ ဆုေ႐ြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ အတည္ျဖစ္သည္။

၁၅။ ဆုရ႐ႇိေသာ product ႏႇင့္ပတ္သက္၍ျဖစ္ေစ၊ ဆုတင္သြင္းေသာ product ႏႇင့္ပတ္သက္၍ျဖစ္ေစျပႆနာ တစ္စံုတစ္ရာ ေပၚေပါက္လာပါက ဆုေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕အေနျဖင့္ မည္သည့္ျပႆနာကိုမ် ၀င္ေရာက္ေျဖ႐ႇင္းေပးျခင္း ျပဳမည္မဟုတ္သကဲ့သို႕ မည္သည့္ကိစၥကိုမ် တာ၀န္ယူမည္မဟုတ္ပါ။

၁၆။ ျပိဳင္ပြဲ၀င္ product ႏႇင့္ product ကို တင္သြင္းျပိဳင္ပြဲ၀င္သူသည္ မ႐ိုးမေျဖာင့္ေသာသေဘာ တစ္စံုတစ္ရာ ႐ႇိသည္ဟု ျပိဳင္ပြဲက်ုင္းပေရးေကာ္မတီက ယူဆပါကျပိဳင္ပြဲ၀င္သူကိုျဖစ္ေစ၊ ျပိဳင္ပြဲ၀င္ product ကိုျဖစ္ေစ ျပိဳင္ပြဲ၀င္ အျဖစ္မႇ ထုတ္ပယ္မည္ျဖစ္သည္။

၁၇။ ျပိဳင္ပြဲ၀င္သူအေနျဖင့္ ျပိဳင္ပြဲ၀င္မည့္ မိမိ product ႏႇင့္ပတ္သက္၍ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ ရႇင္းလင္း တင္ျပရန္အတြက္ ကြန္ပ်ဴတာစီစဥ္ျခင္းမ်ားကို မိမိအစီအစဥ္ျဖင့္သာ ျပဳလုပ္ရပါမည္။

၁၈။ ေနာက္ဆံုးအကဲျဖတ္အမႇတ္ေပးရာတြင္ ပါ၀င္ယႇဥ္ျပိဳင္သူအေနျဖင့္ မိမိျပဳလုပ္ထားသည့္ product ႏႇင့္ ပတ္သက္၍ မည္ကဲ့သို႕ျပဳလုပ္ထားသည္ မည္မွ်ၾကိဳးစားတည္ေဆာက္ထားသည္ကို တင္ျပရန္ျဖစ္ျပီး product ပါ အေၾကာင္းအရာ (content) အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကိုတင္ျပရန္လိုပါသည္။

ဆုေ႐ြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕
၁၉။ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာအသင္းခ်ဳပ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာ႐ႇင္အသင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာလုပ္ငန္း႐ႇင္အသင္းမႇ ကိုယ္စားလႇယ္မ်ား၊ ျပင္ပမႇသီးျခားဖိတ္ၾကားထားေသာ ပညာ႐ႇင္မ်ားျဖင့္ အကဲျဖတ္စစ္ေဆးေ႐ြးခ်ယ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဆုေ႐ြးခ်ယ္မႈအေျခခံ
၂၀။ ICT Product and Services Competition တြင္ product  မ်ားကို အကဲျဖတ္ဆုေပးရာတြင္ ေအာက္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားကို အေျခခံ၍ အကဲျဖတ္အမႇတ္ေပး ေ႐ြးခ်ယ္မည္ျဖစ္ပါသည္။
- Uniqueness
- Marketing Potential/ Value to Public or Government/ Proof of Concept
- Functionalities and Features
- Quality and Application of Technology
- Presentation

၂၁။ သတ္မႇတ္ခ်က္တစ္ခုခ်င္းအလိုက္ ရ႐ႇိေသာအမႇတ္မ်ားကို ပ်မ္းမွ်အမႇတ္ရယူျပီး အမႇတ္အနည္းမ်ား အလိုက္ ပဏာမ ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္း၊ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သြားပါမည္။

သေဘာတူညီျခင္း
၂၂။ ICT Product and Services Competition ျပိဳင္ပြဲ၀င္သူတိုင္းသည္ ျပိဳင္ပြဲ၀င္ပံုစံႏႇင့္ ျပိဳင္ပြဲ၀င္ product စီဒီကို ဆုေ႐ြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕သို့ လက္မႇတ္ေရးထိုးတင္သြင္းသည္ႏႇင့္ တစ္ျပိဳင္နက္ေဖာ္ျပပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏႇင့္ သတ္မႇတ္ခ်က္မ်ားကို သိ႐ႇိနားလည္ျပီး အလိုအေလ်ာက္သေဘာတူလက္ခံျပီး ျဖစ္သည္ဟု ျပိဳင္ပြဲက်င္းပေရး ေကာ္မတီက သတ္မႇတ္ယူဆပါသည္။

၂၃။ ျပိဳင္ပြဲဆိုင္ရာကိစၥအ၀၀ႏႇင့္ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ သိ႐ႇိလိုသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား႐ႇိပါက ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာ လုပ္ငန္း႐ႇင္အသင္း တယ္လီဖုန္း- ၆၅၂၂၃၈ သို႕ ဆက္သြယ္စံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

Remote Sensing Course

Title: 
Remote Sensing Course

MCPA ႏွင့္ Myanmar Credent Technology တုိ႕ ပူးေပါင္းစီစဥ္မႈျဖင့္ Remote Sensing Course သင္တန္းအား တတိယအၾကိမ္အေနျဖင့္ ၂၀၀၈ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ(၇)ရက္ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားမည္ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း (MCPA) ႏွင့္ Myanmar Credent Technology တုိ႕ ပူးေပါင္းစီစဥ္မႈျဖင့္ သဘာဝေဘး အႏၱရာယ္ ၾကိဳတင္ကာကြယ္ရန္ ႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုပါ သင္ၾကားေပးမည့္ ၿဂိဳလ္တုဓာတ္ပံု၊ ေကာင္းကင္ဓာတ္ပံု အသံုးခ်ျခင္းဘာသာရပ္ (Remote Sensing Course) သင္တန္းအား တတိယအၾကိမ္အေနျဖင့္ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားမည္ျဖစ္ပါသည္။

အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္၊ Myanmar Info-Tech ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း ႐ံုးခန္း၊ အေဆာင္(၄)၊ အခန္း(၄)၊ ဖုန္းနံပါတ္-၆၅၂၂၇၆ သို႕ဆက္သြယ္ႏုိင္သည္။

Course Contents

1.      

Introduction to Remote Sensing

2.      

Interaction of Electromagnetic Radiation and Matter

3.      

Acquiring Satellite Images, Displaying Image and Accessing Its Quality

4.      

Image Correction

5.      

Feature Identification and Classification

6.      

Applications

 

သင္တန္းကာလ                - ၁၀ ပတ္

သင္တန္းအခ်ိန္                - ညေန (၅း၀၀)နာရီ မွ (၆း၃၀) (အဂၤါ၊ ဗုဒၶဟူး၊ ၾကာသပေတး)

သင္တန္းေၾကး                 - က်ပ္ ၈၀၀၀၀ (စာရြက္စာတမ္းေၾကးအပါအဝင္)

                                     ( အစိုးရဝန္ထမ္း၊ ေက်ာင္းသား၊ MCPA အသင္းဝင္မ်ား ၊ MES အသင္းဝင္မ်ားအား ၂၀% Discount)

သင္တန္းသားဦးေရ           - ၂၀ ဦး

ေလွ်ာက္လႊာလက္ခံမည့္ေန႕- ၂၀၀၈ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ(၁၅)ရက္

သင္တန္းစမည့္ကာလ        - ၂၀၀၈ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ(၇)ရက္ မွ ဒီဇင္ဘာလ(၁၇)ရက္ေန႕အထိ