ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္းမွ ႀကီးမွူး၍ MCPA Day ႏွင့္ Career Fair က်င္းပမည္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္းမွ ႀကီးမွူး၍ IT လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ား ႏွင့္ IT Industry ရွိ ကုမၸဏီမ်ားကို ခ်ိတ္ဆက္ေပးရန္ ရည္ရြယ္၍ MCPA Day ကို ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ (၂၄) ရက္တြင္ ရန္ကုန္ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္၌ က်င္းပျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လၽွက္ရွိပါသည္။
MCPA Day ေန႔တြင္ IT နည္းပညာကို အသုံးျပဳေနေသာ ကုမၸဏီမ်ားမွ မိမိတို႔၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား သိရွိေစရန္ မိမိတို႔ကုမၸဏီအတြက္ လိုအပ္လၽွက္ရွိေသာ ICT လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္မ်ားကို ေခၚယူခန႔္ထားနိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ Career Fair က်င္းပရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ထား ပါသည္။
ျမန္မာနိုင္ငံ၏ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္အသီးသီးရွိ IT အသုံးျပဳ၍ ေအာင္ျမင္ထင္ရွားေသာ ကုမၸဏီႀကီး မ်ားႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္၏ နိုးၾကားတက္ႂကြၿပီး ထူးခၽြန္ထက္ျမက္ေသာလူငယ္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ မ်ားကို ဆုံစည္းနိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ က်င္းပေသာ Career Fair သို႔ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲရန္ စိတ္ဝင္စားေသာ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားသည္ အဆိုျပဳလႊာကို ျမန္မာနိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း႐ုံးခန္းသို႔ လူကိုယ္တိုင္လာေရာက္၍ လည္းေကာင္း၊ အီးေမးလ္ – office@mcpamyanmar.org , yrcpaoffice@gmail.com သို႔ ဆက္သြယ္၍ လည္းေကာင္း ပါဝင္လိုသည့္ကုမၸဏီအမည္၊ Logo ႏွင့္ Registration Fees – (၁၀၀,၀၀၀) က်ပ္ကို ျမန္မာနိုင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း ႐ုံးခန္းတြင္ ( ၁၇- ၇- ၂၀၁၅) ေန႔ ေနာက္ဆုံးထား၍ လာေရာက္ ေပးသြင္းရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။
အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ျမန္မာနိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း႐ုံးခန္း၊ MICT Park, အေဆာင္(၉)၊ ေျမညီထပ္၊ ဖုန္း-၀၁ − ၆၅၂၂၇၆၊ ၀၉-၇၃၀၈၈၃၀၀ သို႔ ဆက္သြယ္စုံစမ္းေမးျမန္းနိုင္သည္။

Category: