ျမန္မာနိုင္ငံကြန္ပ်ူတာပညာရွင္အသင္းမွ အသိအမွတ္ျပုစာေမးပြဲ Certified Network Associate Exam က်င္းပခဲ့

ျမန္မာနိုင္ငံကြန္ပ်ူတာပညာရွင္အသင္းမွ အသိအမွတ္ျပုစာေမးပြဲ Certified Network Associate Exam ကို ၂ဝ၁၅ ခုနွစ္၊ ဇြန္လ (၂၁) ရက္ (တနဂင္ေၷြေန့) နံနက္ (၉းဝဝ မွ ၁၂းဝဝ) နာရီ အထိ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီး ကြန္ပ်ူတာပညာရွင္အသင္းရံုးတြင္လည္းေကာင္း၊ မနၱေလးတိုင္းေဒသျကီး ကြန္ပ်ူတာပညာရွင္အသင္းနွင့္ မေကြးတိုင္းကြန္ပ်ူတာပညာရွင္အသင္းတို့တြင္လည္းေကာင္း တျပိုင္နက္ က်င္းပစစ္ေဆးခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါစာေမးပြဲတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးမွ ေျဖဆိုသူ စုစုေပါင္း (၂၄) ဦး၊ မနၱေလးတိုင္းမွ ေျဖဆိုသူ (၃) ဦးနွင့္ မေကြးတိုင္းမွ ေျဖဆိုသူ (၅) ဦး စုစုေပါင္းေျဖဆိုသူ (၃၂) ဦး ရွိခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံကြန္ပ်ူတာပညာရွင္အသင္းမွ အသိအမွတ္ျပု စာေမးပြဲမ်ားသည္ အိုင္တီပညာရွင္မ်ားအျဖစ္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပုလိုေသာ ေက်ာင္းသူ/ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ အသင္းဝင္မ်ားအရည္အခ်င္းကို အသိအမွတ္ျပုနိုင္ေရးအတြက္ ဦးတည္စစ္ေဆးေသာ စာေမးပြဲမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ နွစ္စဉ္ ဇြန္လနွင့္ ဒီဇင္ဘာလမ်ားတြင္ စစ္ေဆးလွ်က္ရွိပါသည္။

Category: