ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း အသိအမွတ္ျပဳစာေမးပြဲက်င္းပမည္

ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္းမွ အသိအမွတ္ျပဳ Network စာေမးပြဲကို ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္းႏွင့္ အသင္းခြဲမ်ားရွိရာ မႏၱေလးတိုင္း၊ ဧရာဝတီတိုင္း၊ စစ္ကိုင္းတိုင္း ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ပဲခူးတိုင္း၊ မေကြးတိုင္းတို႔တြင္ တၿပိဳင္နက္ က်င္းပစစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း၏ စာေမးပြဲမ်ားမွာ အိုင္တီပညာရွင္မ်ားအျဖစ္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳလိုေသာ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ အသင္းဝင္မ်ားအတြက္ အရည္အခ်င္းကို အသိအမွတ္ျပဳခံႏိုင္ေရးအတြက္ ဦးတည္စစ္ေဆးေသာ စာေမးပြဲမ်ားျဖစ္သည္။
အဆိုပါစာေမးပြဲသည္ Professional နယ္ပါယ္သို႔ စတင္ဝင္ေရာက္ရန္အတြက္ အဓိကလိုအပ္ေသာ အသိပညာမ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို ဦးတည္စစ္ေဆးေသာ စာေမးပြဲျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ စာေမးပြဲေအာင္ျမင္သူမ်ားသည္ ပညာရွင္နယ္ပယ္တြင္ စတင္ လုပ္ကိုင္သည့္ အေျခအေနသို႔ ေရာက္မည္ျဖစ္သည္။

 စာေမးပြဲအမ်ိဳးအစား - Network Associate Examination (NA)
 စာေမးပြဲက်င္းပမည့္ေန႔ - ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၂၁) ရက္ (တနဂၤေႏြေန႔)
 စာေမးပြဲျပဳလုပ္မည့္အခ်ိန္ - နံနက္ (၉း၀၀) နာရီမွ ေန႔လယ္ (၁၂း၀၀) နာရီအထိ
 ေနာက္ဆံုးစာရင္းေပးရမည့္ေန႔ - ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၁၈) ရက္ (ၾကာသပေတးေန႔)
 စာေမးပြဲေၾကး - ၂၀၀၀၀ က်ပ္
(MCPA အသင္းဝင္မ်ားအား 50% Discount ရရွိပါမည္။)
 က်င္းပမည့္ေနရာ - Room 205, MICT Park, လိႈင္တကၠသိုလ္နယ္ေျမ၊ ရန္ကုန္။

အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း႐ံုးခန္း၊ အေဆာင္(၉)၊ ေျမညီထပ္၊ MICT Park လႈိင္တကၠသိုလ္နယ္ေျမ၊ ဖုန္းနံပါတ္ ၆၅၂၂၇၆ / ၀၉-၇၃၀၈၈၃၀၀ သို႔ ဆက္သြယ္စံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

Category: