ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း ICT- Laboratory “VM Ware Setup and Configuration” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ လက္ေတြ႕စမ္းသပ္ျပဳလုပ္မည္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္းသည္ အသင္းသားမ်ား၏ ICT ပညာရပ္ဆုိင္ရာ လက္ေတြ႕ေလ့လာ မႈမ်ားအား အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ လစဥ္ LAB Schedule မ်ားေရးဆြဲ၍ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး ကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း အလုပ္အမႈေဆာင္ ျဖစ္ေသာ ဦးရဲေက်ာ္သိန္း မွ ဧၿပီလ (၂၈) ရက္တြင္ ေန႕လည္ (၁း၀၀ မွ ၃း၀၀) အထိ တစ္ႀကိမ္၊ (၃း၀၀ မွ ၅း၀၀) အထိ တစ္ႀကိမ္၊ ႏွစ္ႀကိမ္ခြဲ၍ “VM Ware Setup and Configuration” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ လက္ေတြ႕သ႐ုပ္ျပ သြားမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္းဝင္မ်ား၊ MCPA စာေမးပြဲေအာင္ျမင္ထားသူမ်ား၊ Network ပိုင္းဆိုင္ရာ ေလ့လာေနသူမ်ား ႏွင့္ စိတ္ပါဝင္စားသူမည္သူမဆို တက္ေရာက္ေလ့လာႏိုင္ၿပီး ဧၿပီလ (၂၇) ရက္ ညေန (၃း၀၀) နာရီ ေနာက္ဆံုးထား၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္သည္။ လက္ေတြ႕စမ္းသပ္သူ (၂၄) ဦး လက္ခံမည္ျဖစ္ၿပီး အေသးစိတ္သိရွိလုိပါက ျမန္မာအင္ဖိုတက္ခ္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း႐ံုးခန္း၊ အေဆာင္(၄)၊ အခန္း(၄)၊ ဖုန္း-၆၅၂၂၇၆၊ ၇၃၀၈၈၃၀၀ သို႕ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏိုင္သည္။