ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း (ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး) ၏ အလုပ္အမႈေဆာင္ အျဖစ္ အဆိုျပဳႏိုင္ရန္ ဖိတ္ေခၚျခင္း

၁။ အထက္အေၾကာင္းအရာပါ ကိစၥအရ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ကြန္ပ်ဴတာနည္းပညာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုး

တက္ေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား ပိုမို ထိေရာက္က်ယ္ျပန္႔စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္
အသင္းမွ ႀကီးမႉး၍ ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း (ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး) ကို မၾကာမီ ဖြဲ႔စည္းေတာ့မည္
ျဖစ္ပါသည္။
၂။ အသင္းသားမ်ားအနက္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း (ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး) ၏ အလုပ္
အမႈေဆာင္ အျဖစ္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္လိုသူမ်ားသည္ ေအာက္ပါအရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္မွီပါက
အလုပ္အမႈေဆာင္အျဖစ္ အဆိုျပဳႏိုင္ရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။
(က) ေလွ်ာက္ထားသူသည္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေနထိုင္သူျဖစ္ရမည္။
(ခ) ကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္တစ္ဦး ျဖစ္ၿပီး ကြန္ပ်ဴတာ အတတ္ပညာျဖင့္ အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္း ျပဳေနၿပီး
လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳ အနည္းဆံုး (၃)ႏွစ္ ရွိရမည္။
(ဂ) အသင္းသား သက္တမ္း (၁၁)လ ေက်ာ္ရမည္။ ေလွ်ာက္ထားသည့္ အခ်ိန္တြင္ Associate
Member ၊ Professional Member သို႔မဟုတ္ Fellow Member ျဖစ္ရမည္။
(ဃ) အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီတြင္ တက္ၾကြစြာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏို္င္သူျဖစ္ရမည္။
၃။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း႐ံုးခန္း၊ ျမန္မာအင္ဖိုတက္ခ္၊
လိႈင္တကၠသိုလ္နယ္ေျမ၊ အေဆာင္(၄)၊ အခန္း(၄)၊ ဖုန္း ၀၁-၆၅၂၂၇၆၊ ၀၉-၇၃၀၈၈၃၀၀၊
office@mcpamyanmar.org သို႔ အေသးစိတ္ စံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ၿပီး အဆိုျပဳလႊာပံုစံ ထုတ္ယူကာ အထက္ပါ
အရည္အခ်င္းမ်ားဆိုင္ရာ အေထာက္အထားမိတၱဴမ်ားႏွင့္တကြ ျဖည့္စြက္ထားေသာ အဆိုျပဳလႊာပံုစံကို အသင္း႐ံုးသို႔
၂၅-၁၁-၂၀၁၁ ရက္ ညေန (၄း၀၀) နာရီေနာက္ဆံုးထား၍ ေပးပို႔ အဆိုျပဳႏိုင္ေၾကာင္း အသိေပး ေၾကညာအပ္ပါသည္။