ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း အသိအမွတ္ျပဳစာေမးပြဲမ်ားက်င္းပမည္

ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္းမွ ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္းအသိအမွတ္ျပဳစာေမးပြဲမ်ားကို ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္းႏွင့္ အသင္းခြဲမ်ားရွိရာ မႏၱေလးတိုင္း၊ ဧရာဝတီတိုင္း၊ စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္ ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္တို႔တြင္ တၿပိဳင္နက္ က်င္းပစစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း၏ စာေမးပြဲမ်ားမွာ အိုင္တီပညာရွင္မ်ားအျဖစ္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳလိုေသာ ေက်ာင္းသူ/ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ အသင္းဝင္မ်ားအတြက္ အရည္အခ်င္းကို အသိအမွတ္ျပဳခံႏိုင္ေရးအတြက္ ဦးတည္စစ္ေဆးေသာ စာေမးပြဲ မ်ားျဖစ္သည္။

အဆိုပါစာေမးပြဲမ်ားသည္ Professional နယ္ပါယ္သို႔ စတင္ဝင္ေရာက္ရန္အတြက္ အဓိကလိုအပ္ေသာ အသိပညာ မ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို ဦးတည္စစ္ေဆးေသာ စာေမးပြဲမ်ားျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ စာေမးပြဲေအာင္ျမင္သူမ်ားသည္ ပညာရွင္ နယ္ပယ္တြင္ စတင္လုပ္ကိုင္သည့္ အေျခအေနသို႔ေရာက္မည္ျဖစ္သည္။

စာေမးပြဲအမ်ိဳးအစား

စာေမးပြဲေၾကး

(1) MCPA Certified Fundamental Software Engineer (FSE)

( ၅,ဝဝဝ ) က်ပ္

(2) MCPA Certified Software Engineer (SE)

(၁ဝ, ဝဝဝ) က်ပ္

(3) MCPA Certified Network Associate (NA)

( ၅,ဝဝဝ )က်ပ္

(4) MCPA Certified Network Professional (NP)

(၁ဝ,ဝဝဝ) က်ပ္

 

ü စာေမးပြဲက်င္းပမည့္ေန႔ - ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၁၈) ရက္ (တနဂၤေႏြေန႔)

ü စာေမးပြဲျပဳလုပ္မည့္အခ်ိန္ - နံနက္ (၉း၀၀) နာရီမွ ေန႔လည္ (၁၂း၀၀) နာရီအထိ

ü ေနာက္ဆံုးစာရင္းေပးသြင္းရမည့္ေန႔ - ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၁၄) ရက္ (ဗုဒၶဟူးေန႔)

ü စာေမးပြဲက်င္းပမည့္ေနရာ - Function Hall (2), ျမန္မာအင္ဖိုတက္ခ္, လိႈင္တကၠသိုလ္နယ္ေျမ

ရန္ကုန္။

အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း႐ံုးခန္း၊ အေဆာင္(၄)၊ အခန္း(၄)၊ ျမန္မာအင္ဖို တက္ခ္၊ လႈိင္တကၠသိုလ္နယ္ေျမ၊ ဖုန္းနံပါတ္ ၆၅၂၂၇၆/၇၃၀၈၈၃၀၀သို႔ ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏိုင္ပါသည္။

(MCPA အသင္းဝင္မ်ားအား စာေမးပြဲေၾကး ၁ဝ% Discount ေပးပါမည္။)