ျမန္မာႏုိင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာ အလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးေဇာ္၀င္းထြန္းႏွင့္ဦးေအာင္ေဇာ္ျမင့္ တုိ႔မွႏုိင္ငံအဆင့္ ICT နည္းပညာ ျပန္႔ပြားရန္ အတြက္ အသင္းခြဲမ်ား ျဖစ္ေသာ မႏၱေလးတုိင္း ေဒသၾကီးႏွင့္ စစ္ကုိင္းတုိင္း ေဒသၾကီး မုံရြာျမိဳ႔တို႔တြင္ ေဟာေျပာပြဲ မ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့

သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေစေရးအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း (MCPA) မွ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ေခတ္မီ နည္းပညာရပ္မ်ား ေလ့လာမႈ နည္းလမ္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ MCPA အသင္းခြဲမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ မႏၱေလးတုိင္းေဒသၾကီး ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ (၁၅) ရက္ (စေနေန႔) မနက္ (၉:၀၀ မွ ၁၁:၀၀) နာရီအထိ မႏၱေလးျမိဳ႔၊ Swan ဟုိတယ္ တြင္ ITPEC စာေမးပြဲအေၾကာင္း ၊ Current Wireless Technology ႏွင့္ ICT Challenges တုိ႔ကို ေဟာေျပာေဆြးေႏြးျပီး ေမးျမန္းသည္မ်ားကို ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။

 

ထုိမွ ဆက္လက္ျပီး MCPA အသင္းခြဲမ်ားျဖစ္ေသာ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသၾကီး မံုရြာျမိဳ႔တြင္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာ (၁၆) ရက္ (တနလၤာေန႔) မနက္ (၉:၀၀ မွ ၁၂:၀၀) နာရီအထိ မံုရြာျမိဳ႔ ေပၚဦးခန္းမတြင္ ITPEC စာေမးပြဲအေၾကာင္း၊ Current Wireless Technology ႏွင့္ ICT Challenges တုိ႔ကို အေသးစိတ္ေဟာေျပာခဲ့ျပီး ေမးျမန္းသည္မ်ားကို ေဆြးေႏြးေျဖၾကားခဲ့ျပီး ေဟာေျပာပြဲသို႔ တုိင္းေဒသၾကီးမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ MCPA (စစ္ကုိင္း) မွ ပညာရွင္အသင္း ဥကၠဌႏွင့္ အမႈေဆာင္မ်ား၊ MCPA (စစ္ကုိင္း) မွ လုပ္ငန္းရွင္ အသင္း ဥကၠဌႏွင့္ အမႈေဆာင္မ်ား၊ ပညာေရးေကာလိပ္မွ ဆရာ/ဆရာမ်ားႏွင့္ အသင္း၀င္ Member မ်ား၊ စိတ္၀င္စားသူမ်ား စုစုေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။