“၂၁ ရာစု အေရွ႔အာရွ လူငယ္ေက်ာင္းသား ခ်စ္ၾကည္မႈ ဖလွယ္ေရးအစီအစဥ္ၾကီး (JENESYS Programme)” ကို ဂ်ပန္ အစုိးရ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ဂ်ပန္သံရံုး၊ ဂ်ပန္အင္တာေနရွင္နယ္ ကိုေအာ္ပေရးရွင္းစင္တာ(JICE) ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံကြန္ပ်ဴတာ အသင္းခ်ဳပ္တုိ႔ ပူးေပါင္းကာ ျမန္မာႏုိင္ငံတဝွမ္းရိွ ျမန္မာႏုိင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာ ပညာရွင္ အသင္း၀င္ လူငယ္အုိင္တီ ပညာရွင္ ၂၁ ဦးကို ေရြးခ်ယ္ျပီး ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသို႔ ကာလတုိ ေလ့လာေရး ခရီး သြားေရာက္ ခဲ့ပါသည္။ ဂ်ပန္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အိုင္တီ ပညာရွင္ လူငယ္မ်ားအၾကား ရင္းႏွီးခ်စ္ခင္မႈ ပိုမုိ က်ယ္ျပန္႔ခုိင္မာ လာေစရန္ အတြက္ ျမန္မာ အိုင္တီ လူငယ္ပညာရွင္မ်ား အဖြဲ႔သည္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံႏွင့္ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးတုိ႔၏ ေနာက္ဆံုးေပၚနည္းပညာမ်ား၊ တကၠသိုလ္မ်ား၏ သင္ၾကားမႈ စနစ္မ်ား၊ စက္ရံုမ်ား၏ ၀န္ထမ္းဖြဲ႔စည္းမႈ၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ႏွင့္ အသံုးျပဳေသာ နည္းပညာမ်ား၊ ေနာက္ဆံုးေပၚ မုိဘုိင္း ဆက္သြယ္မႈ စနစ္မ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား ႏွင့္ ေန႔စဥ္ေနထုိင္မႈဘ၀မ်ား ကို အေသးစိတ္ ေလ့လာခြင့္ရရွိျပီး နည္းပညာမ်ားကို ဖလွယ္ႏုိင္ခဲ့ၾကပါသည္။ ထုိသို႔ ရရွိလာေသာ အေတြ႔အၾကံဳမ်ား ၊ နည္းပညာမ်ား ၊ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ျမန္မာအိုင္တီ လူငယ္ပညာရွင္မ်ားက အေတြ႔အၾကံဳ ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ MCPA JENESYS FreeTalk အစီအစဥ္ကို ေအာက္ပါ အစီအစဥ္တိုင္း က်င္းပ သြားမည္။

Date and Time  : 19-9-2010 (10:00 AM – 12:00 AM)

 

Place  : ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ျမန္မာအင္ဖိုတက္ခ္၊ ပင္မေဆာင္

Event Type: 
Seminar
Event Date: 
Sunday, September 19, 2010 - 15:30 to 18:30