ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာအသင္းခ်ဳပ္ (MCF) မွ ႀကီးမွဴး၍ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေရးအတြက္ ITPEC စာေမးပြဲအမ်ိဳးအစားအသစ္ျဖစ္ေသာ IT Passport Examination အေၾကာင္း ေဟာေျပာပြဲကို ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ ႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၁၄) ရက္ (အဂၤါေန႔) နံနက္ (၉) နာရီတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ျမန္မာအင္ဖိုတက္ခ္၊ အခန္းအမွတ္ (၂ဝ၅) တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။
အဆိုပါေဆြးေႏြးေဟာေျပာပြဲသည္ IT skill and knowledge တိုးတက္လိုသူမ်ား၊ IT Industry တြင္ Professional အျဖစ္အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းျပဳေန/ လိုသူမ်ား၊ IT Manager မ်ား၊ (၇) ႏိုင္ငံအသိအမွတ္ျပဳ Information Technology ႏွင့္ Information System Strategy ကို နားလည္ရန္္လိုေသာ လုပ္ငန္းမ်ားမွ Manager မ်ားတက္ေရာက္သင့္ေသာ ေဟာေျပာပြဲ ျဖစ္ပါသည္။
ITPEC Exam အမ်ိဳးအစားအသစ္ျဖစ္ေသာ IT Passport Exam ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ Technofer Ltd. မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ လာေရာက္ရွင္းလင္းေဟာေျပာမည္ျဖစ္ပါသည္။ လူႀကီးမင္းတို႔ Company/ Training School မွ တက္ေရာက္ႏိုင္ပါရန္ ေလးစားစြာဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။ ေဟာေျပာပြဲသို႔ တက္ေရာက္သူ ဦးေရကန္႔သတ္ထားပါသျဖင့္ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၁၁) ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထား စာရင္းေပးသြင္းရမည္ျဖစ္ပါသည္။
အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက လိႈင္တကၠသိုလ္နယ္ေျမ၊ ျမန္မာအင္ဖုိတက္ခ္၊ အေဆာင္(၁) ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာအသင္းခ်ဳပ္ ႐ံုး၊ ဖုန္းနံပါတ္ ၆၅၂၃၀၇ ႏွင့္ အေဆာင္(၄)၊ အခန္း(၄) ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း႐ံုး၊ ဖုန္းနံပါတ္ ၆၅၂၂၇၆ သို႔ ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏိုင္ပါသည္။

Event Type: 
Seminar
Event Date: 
Tuesday, December 14, 2010 - 15:30 to 17:30