သတင္းအခ်က္အလက္ ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္ အသင္း မွ ႀကီးမွဴး၍ Myanmar Blogger Society (MBS) အဖြဲ႕မွ ပံ့ပိုးကူညီမႈျဖင့္  ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ျမန္မာအင္ဖိုတက္ခ္ အေဆာက္အဦး၌ စက္တင္ဘာလ ၁၃ ရက္ ႏွင့္ ၁၄ ရက္ေန႕မ်ားတြင္  “က်င့္ဝတ္ ႏွင့္ နည္းပညာ” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ နည္းပညာႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ ႏွင့္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲကို က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။ MBS သည္ နည္းပညာတိုးတက္လိုသည့္ လူငယ္ မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး နည္းပညာဆိုင္ရာေဟာေျပာပြဲ ႏွင့္ တိုးတက္ျပန္႔ပြားေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အဖြဲ႕ျဖစ္ၿပီး ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္ ဇန္နဝါရီလအတြင္း က်င္းပခဲ့သည့္ BarCamp Yangon 2010 တြင္ Organizer အျဖစ္ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ.ၾကသည္။
            စက္တင္ဘာလ ၁၃ ရက္၊ နံနက္ (၉းဝဝ) နာရီမွ ညေန (၅းဝဝ) နာရီအထိ၊ ျမန္မာအင္ဖိုတက္ခ္၊ Conference Hall တြင္ ယဥ္ေက်းမႈ ႏွင့္ နည္းပညာေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဟာေျပာပြဲျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ဆိုရွယ္မီဒီယာ အသုံးဝင္မႈ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းမႈဆုိင္ရာ ဆိုရွယ္နက္ေဝါ့ခ္ ႏွင့္ ေကာင္းက်ိဳးဆိုးျပစ္ စသည့္နည္းပညာ အေျခခံ လူမႈကြန္ယက္တိုးတက္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအေၾကာင္းကို လူငယ္ ပညာရွင္မ်ားမွ ေဟာေျပာၾကမည္ျဖစ္သည္။
          စက္တင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႕တြင္ နံနက္ (၉းဝဝ) နာရီမွ ညေန (၅းဝဝ) နာရီအထိ၊ ျမန္မာအင္ဖိုတက္ခ္၊ အခန္းအမွတ္ (၂၀၅)တြင္ က်င့္ဝတ္နည္းပညာဆိုင္ရာ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲကို ျပည္တြင္း စာနယ္ဇင္းဆရာ မ်ားမွ ၄င္းတို႔ ျဖတ္သန္းလာမႈမ်ား ႏွင့္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားအားလည္းေကာင္း၊ နည္းပညာျဖင့္ ေပါင္းစပ္ ေျပာင္းလဲလာမႈမ်ားအားလည္းေကာင္း၊ စာေပ ႏွင့္ က်င့္ဝတ္ဆိုင္ရာ မ်ား မူပိုင္ခြင့္မ်ား ႏွင့္ အျခားေသာအခြင့္အလမ္းႏွင့္ နည္းပညာမ်ားအားလည္းေကာင္း ႏွီးေႏွာဖလွယ္ၾက မည္ျဖစ္သည္။
        အဆိုပါေဟာေျပာပြဲႏွင့္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္းဝင္မ်ားႏွင့္ စိတ္ပါဝင္စားသူ မည္သူမဆို တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးႏိုင္သည္။ အေသးစိတ္သိရွိလိုပါကျမန္မာႏို္င္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း၊ အေဆာင္(၄) ၊ အခန္း(၄) ၊ ျမန္မာအင္ဖိုတက္ခ္၊ လိႈင္တကၠသိုလ္နယ္ေျမ၊ ဖုန္း- (၆၅၂၂၇၆)၊ (၇၃ဝ၈၈၃ဝဝ) သို႔ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းႏိုင္သည္။

Event Type: 
Seminar
Event Date: 
Monday, September 13, 2010 - 15:30 to Tuesday, September 14, 2010 - 11:30